مدل سازی نقش تسهیل گر فناوری‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی فناوری‌محور در اجرای مدیریت دانش سازمانی

ناصر عسگری؛ سلمان جواشی جدید؛ سید فرامرز قرآنی؛ کورش قاعد

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 100-111

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428354.1036

چکیده
  امروزه مدیریت دانش به یکی از مهمترین وظایف سازمان‌ها تبدیل شده که می‌تواند بر عملکرد و موفقیت این سازمان‌ها تاثیر زیادی داشته باشد. از این رو شناخت و بهبود عوامل ارتقا دهنده آن می‌تواند به بقا و سودآوری سازمان کمک کند. از میان زیرساخت‌های گوناگون مورد نیاز برای اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت دانش، در این پژوهش نقش فناوری اطلاعات و شبکه‌های ...  بیشتر