تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت بر تمایل به ارتباط بلندمدت در مشتری با توجه به نقش تصویر شرکت و رفتار شهروند مشتری

فرح روز پورحسینی؛ علیرضا فرخ بخت فومنی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 112-132

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428452.1038

چکیده
  بیمه در زمره مهم‌ترین ابزارهایی است که برای ایجاد آمادگی رویارویی با تهدیدات ابداع شده است. بی‌تردید بیمه از بزرگ‌ترین دستاوردهای زندگی توسعه یافته بشری است که از بسیاری جهات کارآمدی خود را اثبات نموده است. از این رو هدف اصلی پژوهش تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت بر تمایل به ارتباط بلندمدت در مشتری با توجه به نقش تصویر شرکت و رفتار ...  بیشتر