تأثیر بازاریابی رسانه اجتماعی، آگاهی از برند و تصویر برند بر رضایت مشتریان(مورد مطالعه: بانک آینده)

حسین محمد بیک تبریزی؛ جمشید سالار

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 74-86

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.379431.1000

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تأثیر بازاریابی رسانه اجتماعی، آگاهی برند و تصویر برند بر رضایت مشتری در بانک آینده بوده است. این پژوهش از نظرهدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش انجام کار از نوع توصیفی-پیمایشی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بانک آینده در استان مازندران به تعداد 1350 نفر می‏باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ...  بیشتر