بررسی تأثیر تنوع فرهنگی بر رفتار کار نوآورانه و انطباق روانشناختی با توجه به نقش هوش فرهنگی

دنیا اوحدی؛ مرتضی حضرتی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 56-73

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428469.1042

چکیده
  هدف پژوهش: هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیرتنوع فرهنگی بر رفتار کار نوآورانه و انطباق روانشناختی با توجه به نقش هوش فرهنگی در کارشناسان ارشد داخلی و خارجی شاغل در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی کشور است و سؤال اصلی در این پژوهش به این صورت طراحی شده است که آیا تنوع فرهنگی بر رفتار کار نوآورانه و انطباق روانشناختی با توجه به نقش میانجی گری ...  بیشتر