تاثیر بازی‌وارسازی بر وفاداری مصرف‌کننده با توجه به نقش میانجی نگرش نسبت به برند و قصد درگیری

میلاد قنبری؛ زهره دهدشتی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 175-205

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.429851.1046

چکیده
  هدف: در این پژوهش هدف اصلی بررسی تاثیر بازی‌وارسازی بر وفاداری مصرف‌کننده با توجه به نقش میانجی نگرش نسبت به برند و قصد درگیری می باشد.روش: از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها، این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و از نظر هدف نیز کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مشتریان و خریداران ایرانی سراسر کشور، فروشگاه‌ اینترنتی دیجی‌کالا می‌باشد. ...  بیشتر