مروری بر چالش‌های مدیریت طرح‌ها و پروژه‌ها در شرایط بحران همه‌گیری کرونا و ارائه آنها

سپیده رئیس پور؛ امین حبیبی راد

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 131-142

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423055.1023

چکیده
  همه گیری بیماری کرونا، تقریباً همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داد که یکی از آنها در حوزه مدیریت و صنایع، مدیریت پروژه در سرتاسر جهان بود. این تأثیر که عمدتاً، با افزایش زمان، هزینه، مخاطرات و دیگر ابعاد مدیریت پروژه همراه شد، مطالعه چالش‌های ایجاد شده را ضروری نمود. با توجه به اینکه بحران پیش‌آمده، مسئله مشترک همه طرح‌ها، ...  بیشتر