آ

 • آباده، محسن بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شهرداری های سیرجان [دوره 2، شماره 1، 1402]

 • آزموده راد، عبدالقیوم شناسایی عوامل موثر بر مصرف پایدار : رویکرد فراترکیب [دوره 1، شماره 1، 1401]

ا

 • اکبری، پیمان طراحی و اعتبارسنجی مدل عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد آمیخته [دوره 1، شماره 1، 1401]

 • اکبری، پیمان پیش بینی وفاداری مصرف کننده از طریق نقش تجربه جریان، ارزش درک شده و مسئولیت اجتماعی شرکت [دوره 2، شماره 1، 1402]

ب

 • برجعلی لو، شهلا تاثیر شیوه های اقناعی برند بر صداقت درک شده برند با نقش میانجی ارزش درک شده و نقش تعدیل گر نیاز به شناخت [دوره 2، شماره 1، 1402]

پ

 • پورخسروانی، محسن بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شهرداری های سیرجان [دوره 2، شماره 1، 1402]

ح

 • حسنی، علی بررسی نقش عوامل مؤثر بر بازاریابی کلامی الکترونیک در رشد اقتصاد گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهر شیراز) [دوره 2، شماره 1، 1402]

س

 • سلیمانی شیویاری، سعید تاثیر شیوه های اقناعی برند بر صداقت درک شده برند با نقش میانجی ارزش درک شده و نقش تعدیل گر نیاز به شناخت [دوره 2، شماره 1، 1402]

 • سلیمی، مونا بررسی نقش عوامل مؤثر بر بازاریابی کلامی الکترونیک در رشد اقتصاد گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهر شیراز) [دوره 2، شماره 1، 1402]

ص

 • صادقی دزکی، کبری شناسایی عوامل موثر بر مصرف پایدار : رویکرد فراترکیب [دوره 1، شماره 1، 1401]

ع

 • علیرضایی، سیاوش شناسایی عوامل موثر بر مصرف پایدار : رویکرد فراترکیب [دوره 1، شماره 1، 1401]

ف

 • فرامرزی، یاسر پیش بینی وفاداری مصرف کننده از طریق نقش تجربه جریان، ارزش درک شده و مسئولیت اجتماعی شرکت [دوره 2، شماره 1، 1402]

ک

 • کرهانی، مهدی بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شهرداری های سیرجان [دوره 2، شماره 1، 1402]

ن

 • نظری، کامران طراحی و اعتبارسنجی مدل عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد آمیخته [دوره 1، شماره 1، 1401]

 • نظری، کامران پیش بینی وفاداری مصرف کننده از طریق نقش تجربه جریان، ارزش درک شده و مسئولیت اجتماعی شرکت [دوره 2، شماره 1، 1402]