آ

ا

  • اکبری، پیمان طراحی و اعتبارسنجی مدل عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد آمیخته [دوره 1، شماره 1، 1401]

ص

  • صادقی دزکی، کبری شناسایی عوامل موثر بر مصرف پایدار : رویکرد فراترکیب [دوره 1، شماره 1، 1401]

ع

  • علیرضایی، سیاوش شناسایی عوامل موثر بر مصرف پایدار : رویکرد فراترکیب [دوره 1، شماره 1، 1401]

ن

  • نظری، کامران طراحی و اعتبارسنجی مدل عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد آمیخته [دوره 1، شماره 1، 1401]