مدیر مسئول


دکتر مهدی خداپرست مدرس دانشگاه ، گروه مدیریت ، واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تنکابن ، ایران .مدیرعامل موسسه مدیریت فکر نو اندیش ،،رئیس کمیته نشریات و امور پژوهشی انجمن مدیریت کسب و کار ایران، دبیر انجمن مدیریت کسب و کار ایران در استان مازندران ، عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران،

مدیریت منابع انسانی

سردبیر


دکتر شهناز نایب زاده استاد تمام ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری،واحد یزد ، دانشگاه ازاد اسلامی ،یزد ،ایران

مدیریت بازرگانی ، بازاریابی

جانشین سردبیر


دکتر محمد هادی عسگری استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ،ایران . رئیس انجمن مدیریت کسب کار ایران

دکترای مدیریت بازرگانی ،بازاریابی بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیر منصور طهرانچیان استاد ، گروه اقتصاد و بازرگانی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، ایران

اقتصاد بازرگانی

اعضای هیات تحریریه


دکتر آذر کفاش پور استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتری مدیریت بازرگانی- استراتژیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهناز نایب زاده استاد تمام ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری،واحد یزد ، دانشگاه ازاد اسلامی ،یزد ،ایران

مدیریت بازرگانی ، بازاریابی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد طالقانی دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت ،رشت ، ایران

دکترای مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی ملکی مین باش زرگاه دانشیار،گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان ،سمنان ، ایران

مدیریت بازرگانی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا فضل زاده دانشیار ، گروه مدیریت و حسابداری ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

دکترای حسابداری مالی

  • fazlzadehtabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهرام گیلانی نیا دانشیار ،گروه مدیریت،واحد رشت ، دانشگاه ازاد اسلامی ،رشت، ایران

مدیریت بازرگانی

  • drgilaninia45gmail.com

مدیر اجرایی


علی عینی دانشجوی دکترا مدیریت بازاریابی ،

مدیریت بازرگانی ، بازاریابی

  • fekrenoandish.jnamm.irgmail.com