نام داور وابستگی سازمانی
پیمان اکبری استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
وحید پورشهابی گروه مدیریت، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.
مهدی خداپرست مدرس دانشگاه ، گروه مدیریت ، واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تنکابن ، ایران .مدیرعامل موسسه مدیریت فکر نو اندیش ،،رئیس کمیته نشریات و امور پژوهشی انجمن مدیریت کسب و کار ایران،
محمد هادی عسگری استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ،ایران . رئیس انجمن مدیریت کسب کار ایران
علی عینی مدرس دانشگاه
میثم کرمی پور دانشجوی پسا دکتری ، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، ایران.
محمدحسن مرشدی تنکابنی گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
مرتضی ملکی مین باش رزگاه عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
شهناز نایب زاده استاد تمام ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری،واحد یزد ، دانشگاه ازاد اسلامی ،یزد ،ایران
مدیر نشریه مدیرعامل موسسه مدیریت فکر نو اندیش