تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت‌های صادراتی

زهره خواجه سعید؛ جلال ستاری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 135-147

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423523.1031

چکیده
  در صادرات یکی از جذاب‌ترین روش‌های ورود به بازارهای خارجی برای شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشد. آنچه در این میان مهم است بررسی عوامل مؤثر بر صادرات و تعیین متغیرهای مهم و سپس سیاست‌گذاری مناسب براساس نتایج حاصل از تحقیق و توسعه صادرات کالا و خدمات می‌باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت های ...  بیشتر

تأثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر وفاداری مشتریان

زهره خواجه سعید؛ جلال ستاری

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 173-186

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423066.1026

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر وفاداری مشتریان در بانک های سطح شهرستان مراغه است. پژوهش از حیث هدف کاربردی و بر مبنای روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک‌ها در سطح شهرستان مراغه است. حجم جامعه مورد نظر طبق فرمول کوکران ۱۹۸ نفر در نظر گرفته شد و از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر