نوع مقاله : مقاله پژوهشی( کیفی )

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

امروزه با گسترش اقتصاد آنلاین و اینترنتی، تعداد وب‌سایت‌ها پلتفرم‌های خرید آنلاین به‌صورت چشم‌گیری افزایش داشته است و روزانه صدها هزار کاربر محصولات و خدمات موردنیاز خود را از طریق این پلتفرم‌ها خریداری می‌کنند. هدف از این پژوهش ارائه مدل شایستگی‌های مصرف‌کنندگان در خرید آنلاین با رویکرد تظریه داده بنیاد می‌باشد. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی است که ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ نحـوه گـردآوری داده، از نوع مطالعات توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، خریداران باسابقه بالا در خرید آنلاین بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه بود. بـرای بررسی روایی بخش کیفی، از مدل روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار و میان کدگـذار بهره گرفته شد. در بخش کیفی روش تحلیل داده‌ها، رویکرد تحلیل مضمون بود که با نرم‌افزار MAXQDA و بـا استفاده از روش کدگذاری تدوین شد. نتایج پژوهش ابتدا شایستگی‌های مصرف‌کنندگان را در 6 مرحله فرآیند خرید آنلاین دسته‌بندی و مدل‌سازی کرد. سپس با تلفیق این شایستگی‌ها، پنج شایستگی کلیدی مصرف‌کنندگان در خرید آنلاین که شامل، شناسایی محصول، خودکنترلی، قدرت انتخاب، حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از تصمیم‌گیری بود، شناسایی شد. نتایج این پژوهش با تحلیل ترکیبی از شایستگی‌های مختلف مصرف‌کنندگان در خرید آنلاین می‌تواند کمک مهمی هم به مصرف‌کنندگان جهت افزایش کیفیت خریدهای خود و هم به مدیران پلتفرم‌های خرید آنلاین جهت بهبود خدمات و افزایش میزان فروش آن‌ها کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the model of key consumer competencies in online shopping with the Thematic analysis

نویسندگان [English]

  • Seyed Rasoul Hoseini 1
  • Gholam mala Abubakri 2
  • Fatemeh Hekmatinik 3
  • Hadi Taghavi 4

1 Department of Management, Faculty of Humanities, Torbat Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydarieh, Iran

2 Department of Management, Faculty of Humanities, Neyshabour Branch, Islamic Azad University, Neyshabor, Iran

3 Department of Management, Faculty of Humanities, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

4 Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Today, with the expansion of the online and internet economy, the number of websites and online shopping platforms has increased significantly, and hundreds of thousands of users buy their needed products and services through these platforms every day. The purpose of this research is to provide a model of consumer competencies in online shopping with the foundational data theory approach. This research is a type of qualitative research, which is descriptive in terms of purpose and application, and in terms of data collection. The statistical population of the research were buyers with high experience in online shopping. The tool for collecting information was an interview. To investigate the validity of the qualitative part, the content validity and intra-coder and inter-coder reliability models were used. In the qualitative part of the data analysis method, the Thematic analysis approach was the basis, which was compiled with the MAXQDA software and using the coding method. The research results first categorized and modeled the competencies of consumers in 6 stages of the online shopping process. Then, by combining these competencies, five key competencies of consumers in online shopping were identified, which included product identification, self-control, power of choice, consumer support, and decision support. The results of this research, with a combined analysis of the different competencies of consumers in online shopping, can provide important help both to consumers to increase the quality of their purchases and to the managers of online shopping platforms to improve their services and increase their sales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence
  • consumer competence
  • online shopping
  • Thematic analysis