نشریه رویکرد های نوین در مدیریت و بازاریابی ،  دو فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط  موسسه مدیریت فکر  نو اندیش  منـتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه "مدیریت بازرگانی ، بازاریابی ،  کسب  و کار ،  کار آفرینی  " می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب و سمیم نور بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. این نشریه با همکاری انجمن مدیریت کسب و کار ایران منتشر می شود.

 

SCImago Journal & Country Rank