ویژگی های اصلی نشریه

دو فصلنامه رویکرد های نوین در مدیریت و بازاریابی

 • صاحب امتیاز :  مؤسسه مدیریت فکر نواندیش  با  همکاری انجمن مدیریت کسب و کار ایران
 • دوره انتشار:  دو فصلنامه
 • نوع مقاله:  پژوهشی (علمی پژوهشی)
 • زبانفارسی، چکیده انگلیسی
 • نوع داوری: دو سو ناشناس
 • حوزه  تخصصی: مدیریت بازاریابی ، کسب و کار ، کار آفرینی
 • میانگین زمان پذیرش: 45 روز
 • بازه زمانی بررسی اولیه مقالاتحداکثر  10 روز
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • هزینه بررسی و انتشار: ندارد 
 • سال آغاز انتشار: مهرماه  1401
 • نرخ پذیرش مقالات: 
 • دسترسی به متن مقالاتدسترسی باز
 • شناسه دیجیتال مقالات: DOI, DOR
 • مدیر مسوول: دکتر مهدی خداپرست
 •  سردبیر نشریه: دکتر شهناز نائب زاده
 •  شاپا الکترونیکی: در حال دریافت
مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل موثر بر مصرف پایدار : رویکرد فراترکیب

کبری صادقی دزکی؛ عبدالقیوم آزموده راد؛ سیاوش علیرضایی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.383330.1001

چکیده
  مصرف مسئولانه و پایدار یکی از جنبه های مهم توسعه پایدار محسوب می شود که به دستیابی رشد اقتصادی بلند مدت، سازگار با نیازهای محیط زیستی و اجتماعی بستگی دارد. در واقع میزان آگاهی مردم در موراد زیست محیطی و خود آگاهی ذهنی آنها به میزان و نوع مصرف ، مصرف کننده رابطه مستقیم دارد . هر چقدر مصرف کنندگان به مسائل زیست محیطی اهمیت بیشتری بدهند ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر مصرف پایدار : رویکرد فراترکیب

کبری صادقی دزکی؛ عبدالقیوم آزموده راد؛ سیاوش علیرضایی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.383330.1001

چکیده
  مصرف مسئولانه و پایدار یکی از جنبه های مهم توسعه پایدار محسوب می شود که به دستیابی رشد اقتصادی بلند مدت، سازگار با نیازهای محیط زیستی و اجتماعی بستگی دارد. در واقع میزان آگاهی مردم در موراد زیست محیطی و خود آگاهی ذهنی آنها به میزان و نوع مصرف ، مصرف کننده رابطه مستقیم دارد . هر چقدر مصرف کنندگان به مسائل زیست محیطی اهمیت بیشتری بدهند ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
موسسه مدیریت فکر نو اندیش
با همکاری انجمن مدیریت کسب و کار ایران

مدیر مسئول:
دکتر مهدی خداپرست

سردبیر:
دکتر شهناز نایب زاده

جانشین سردبیر:
دکتر محمد هادی عسگری

اعضای هیات تحریریه:
دکتر امیر منصور طهرانچیان دکتر آذر کفاش پور دکتر شهناز نایب زاده دکتر محمد طالقانی دکتر مرتضی ملکی مین باش زرگاه دکتر علیرضا فضل زاده دکتر شهرام گیلانی نیا

مدیر اجرایی:
علی عینی


دوره انتشار: دو فصلنامه

شاپا الکترونیکی: 0000-0000

بانک ها و نمایه نامه ها

گوگل اسکولار

آکادیما

شناسه دیجیتال

...

نشریات مرتبط