نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه پیام نور،مازندران،ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تأثیر بازاریابی رسانه اجتماعی، آگاهی برند و تصویر برند بر رضایت مشتری در بانک آینده بوده است. این پژوهش از نظرهدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش انجام کار از نوع توصیفی-پیمایشی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بانک آینده در استان مازندران به تعداد 1350 نفر می‏باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 384 نفر انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از نرم‏افزار PLS استفاده شده است. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که بازاریابی رسانه اجتماعی و آگاهی برند بر رضایت مشتری تأثیر مثبت و معنادار دارند، اما تصویر برند بر رضایت مشتری تأثیر مثبت و معنادار ندارد. از طرفی بازاریابی رسانه اجتماعی بر آگاهی برند تأثیر مثبت و معنادار دارد. ولی بازاریابی رسانه اجتماعی بر تصویر برند تأثیر مثبت و معنادار ندارد. همچنین بازاریابی رسانه اجتماعی بر رضایت مشتری با نقش واسطه‏ای آگاهی برند تأثیر مثبت و معنادار دارد. اما بازاریابی رسانه اجتماعی بر رضایت مشتری با نقش واسطه‏ای تصویر برند تأثیر مثبت و معنادار ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of social media marketing, brand awareness and brand image on customer satisfaction (case study: Aindeh Bank)

نویسندگان [English]

  • Hossein mohammadbeyk Tabrizi 1
  • Jamshid Salar 2

1 Master's student, Department of Business Administration, Payam Noor University, Mazandaran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Business Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of the current research was the effect of social media marketing, brand awareness and brand image on customer satisfaction in Aydeh Bank. This research is applied in terms of its purpose and descriptive-survey in terms of the method of doing the work. The statistical population of this research is 1350 customers of Aindeh Bank in Mazandaran province, of which 384 people were selected using Cochran's formula. PLS software was used for data analysis. Research findings show that social media marketing and brand awareness have a positive and significant effect on customer satisfaction, but brand image does not have a positive and significant effect on customer satisfaction. On the other hand, social media marketing has a positive and significant effect on brand awareness. But social media marketing does not have a positive and meaningful effect on the brand image. Also, social media marketing has a positive and significant effect on customer satisfaction with the mediating role of brand awareness. But social media marketing does not have a positive and significant effect on customer satisfaction with the mediating role of brand image.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social media marketing
  • brand image
  • brand awareness
  • customer satisfaction