نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد، واحد فیروزکوه، تهران ایران

2 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد، تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

رهبری تحول آفرین یکی از پیش شرط های مهم در راستای تحقق انعطافپذیری و نوآوری در سازمان ها می‌باشد. بر این اساس، در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد سازمانی پرداخته می‌شود. برای تعیین روایی از روایی صوری و سازه و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرارگرفت. رهبرانی که با خلق چشم اندازهای نوین، تدوین و توسعه بینش ها و الهام بخشی موجب تحول و نوآوری شده و با برانگیختن پیروان و ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری و هماهنگی در آنها، عوامل و عناصر سازمانی را به گونه ای بکار می گیرند که هم بقای سازمان را تضمین کرده و هم موجبات رشد آن ها را فراهم سازند .روش نمونه‌گیری در تحقیق حاضر نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده و حجم نمونه بر پایه فرمول کوکران 212 نفر تعیین گردید و بین مدیران 40 کسب‌وکار کوچک و متوسط در شهر تهران توزیع گردید. پس از تکمیل و جمع آوری، داده های مورد نیاز تحقیق گردآوری و با استفاده از فنون آمارتوصیفی و نرم افزار SPSS22 و فنون آمار استنباطی به کمک نرم افزارهای آماری Smart PLS3 با روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته‏ها حاکی از آن است که رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی تآثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of transformational leadership on organizational performance in small and medium businesses in Tehran

نویسندگان [English]

  • shaghayegh vaghri 1
  • mohammad jalili filshor 2

1 Faculty of Management, Azad University, Firuzkoh Branch, Tehran, Iran

2 Faculty of Management, Azad University, Central Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Transformational leadership is one of the important prerequisites for achieving flexibility and innovation in organizations. Based on this, the present study examines the impact of transformational leadership on organizational performance. Cronbach's alpha coefficient was calculated to determine the validity of form and construct validity and to measure the reliability of the questionnaires. Leaders who, by creating new visions, formulating and developing insights and inspiration, cause transformation and innovation, and by motivating followers and creating commitment, responsibility and coordination in them, use organizational factors and elements in such a way that the survival of guarantee the organization and provide the reasons for their growth. The sampling method in this research is simple random sampling and the sample size was determined based on Cochran's formula of 212 people and distributed among the managers of 40 small and medium businesses in Tehran. After completion and collection, the data needed for the research was collected and used using descriptive statistics techniques and SPSS22 software and inferential statistics techniques with the help of Smart PLS3 statistical software with structural equation modeling method. The findings indicate that transformational leadership has an impact on organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational leadership
  • organizational performance
  • small and medium businesses
  • organization goals