نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی ، گیلان، ایران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی ، گیلان، ایران

چکیده

بیمه در زمره مهم‌ترین ابزارهایی است که برای ایجاد آمادگی رویارویی با تهدیدات ابداع شده است. بی‌تردید بیمه از بزرگ‌ترین دستاوردهای زندگی توسعه یافته بشری است که از بسیاری جهات کارآمدی خود را اثبات نموده است. از این رو هدف اصلی پژوهش تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت بر تمایل به ارتباط بلندمدت در مشتری با توجه به نقش تصویر شرکت و رفتار شهروندمشتریان بیمه دی در استان گیلان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها در دسته ی تحقیقات توصیفی قرار دارد.جامعه آماری تحقیق مشتریان نمایندگی های بیمه دی در استان گیلان هستند.روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع غیر احتمالی در دسترس است.تعداد نمونه‌ی مورد محاسبه برابر با 365 نفر می‌باشد. به دلیل عدم دریافت برخی از پرسشنامه‌ها، حدود 400 عدد پرسشنامه توزیع گردید. از این تعداد حدود 379 عدد پرسشنامه برگشت داده شد. برخی از پرسشنامه‌های مرجوعی تکمیل نشده بودند و در نهایت با توجه به اینکه نمونه‌ی محاسبه شده برابر با 365 نفر از مشتریان بودند به همین دلیل از 365 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل نهایی استفاده شده است. روش گردآوری داده ها در این پژوهش میدانی و ابزار گردآوری نیز پرسشنامه بوده است. در این پژوهش از نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که تمامی فرضیه های پژوهش به غیر از تاثیر مسئولیت‌پذیری اقتصادی بر تصویر شرکت بیمه دی استان گیلان مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of the company's social responsibility on the desire for long-term relationship in the customer according to the role of the company's image and the customer's citizen behavior (case study: Day insurance customers in Gilan province)

نویسندگان [English]

  • farah roz por hoseini 1
  • alireza farahbakht fomani 2

1 Master's degree, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch, Gilan, Iran

2 Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch, Gilan, Iran

چکیده [English]

Insurance is one of the most important tools invented to prepare for facing threats. Undoubtedly, insurance is one of the greatest achievements of developed human life, which has proven its effectiveness in many ways. Therefore, the main purpose of the research is the effect of the company's social responsibility on the desire for long-term relationship in the customer, considering the role of the company's image and the behavior of the citizen customers of the day insurance in Gilan province. This research is applied in terms of purpose and in terms of data collection, it is in the category of descriptive research. The statistical population of the research is the customers of insurance agencies in Gilan province. The sampling method in this research is non-probability. The number of samples is The calculation is equal to 365 people. Due to the non-receipt of some questionnaires, about 400 questionnaires were distributed. Of these, about 379 questionnaires were returned. Some of the returned questionnaires were not completed and finally, considering that the calculated sample was equal to 365 customers, for this reason, 365 questionnaires were used for the final analysis. The method of data collection in this field research and the collection tool was also a questionnaire. In this research, SPSS and SmartPLS software were used for analysis. The results of the research hypotheses showed that all the research hypotheses were confirmed except for the effect of economic responsibility on the image of Day Insurance Company of Gilan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desire for long-term communication
  • social responsibility
  • citizenship behavior
  • company image
  • Day Insurance
  • Gilan Province