نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اصفهان

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تحول سواد بازاریابی دیجیتال بر تبلیغات تجاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای می باشد. روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و نیز جهت‌گیری پژوهش از نوع کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه مازندران تشکیل می‌دهند. از نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب برای نمونه‌گیری استفاده و حجم نمونه 266 نفر تعیین شد. در این پژوهش ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته در طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد. روایی پرسشنامه توسط اساتید و خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است. ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده از کل سوالات نشان‌دهنده پایایی خوب ابزار است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج آزمون‌ها بیان داشت که متغیرهای قیمت، امنیت و اعتماد، محیط بازاریابی دیجیتال، ویژگی محصول و سهولت خرید بر تبلیغات تجاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تحول سواد بازاریابی دیجیتال تأثیر معناداری داشته و متغیر پیشنهادات ارتقایی تأثیر گذار نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

International Conference on Economics and Business Management The effect of the transformation of digital marketing literacy on commercial advertisements of chain stores

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad bagher mosavi 1
  • mahdi fadai 2

1 Azad University of Isfahan

2 Islamic Azad University, Isfahan branch

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of the evolution of digital marketing literacy on commercial advertisements of chain stores. The research method is descriptive and correlational, and the direction of the research is applied. The statistical population of the research is made up of Mazandaran University students. Proportional stratified sampling was used for sampling and the sample size was determined to be 266 people. In this research, the data collection tool is a researcher-made questionnaire in a 5-point Likert scale. The validity of the questionnaire has been confirmed by professors and experts. Cronbach's alpha coefficient obtained from all the questions indicates the good reliability of the tool. In this research, descriptive statistics and inferential statistics methods were used to analyze the data. The results of the tests stated that the variables of price, security and trust, digital marketing environment, product characteristics and ease of purchase had a significant effect on commercial advertisements of chain stores in the evolution of digital marketing literacy, and the variable of promotional offers was not effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital marketing
  • marketing literacy
  • commercial advertising
  • chain stores