نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،,واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

چکیده

مصرف مسئولانه و پایدار یکی از جنبه های مهم توسعه پایدار محسوب می شود که به دستیابی رشد اقتصادی بلند مدت، سازگار با نیازهای محیط زیستی و اجتماعی بستگی دارد. در واقع میزان آگاهی مردم در موراد زیست محیطی و خود آگاهی ذهنی آنها به میزان و نوع مصرف ، مصرف کننده رابطه مستقیم دارد . هر چقدر مصرف کنندگان به مسائل زیست محیطی اهمیت بیشتری بدهند در مصرف محصولاتی که با آن مغایرت دارد مقاومت بیشتری می کنند و این دیدگاه به طور دقیق ادراک و رفتار مصرف کننده را شکل می دهد پس یک تولید کننده در کنار توجه به مسائل مربوط به مقوله مصرف پایدار باید حتما مواردی که رفتار مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می دهد را هم در نظر بگیرد. هدف این پژوهش تحلیلی بر عوامل اثرگذار در مصرف پایدار با روش فراترکیب در فروشگاه های رفاه شهرکرد بوده است. این پژوهش به دلیل رویکرد جامع مفهوم مصرف آگاهانه که شث و همکاران ( 2011 ) و لیم (2017 ) ارائه می دهند، تلاش می کند مفهوم ارائه شده را با مطالعه مروری بسط داده و تکمیل کند . از این ر و با در نظر گرفتن دو وجه ساختار ذهنی آگاهانه و رفتار آگاهانه برای مصرف آگاهانه، ابعاد یک ساختار ذهنی آگاهانه که می تواند به بروز رفتار آگاهانه در حوزه مصرف منجر شود شناسایی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying factors affecting sustainable consumption: a hybrid approach

نویسندگان [English]

  • Kobra Sadeghi Dezaki 1
  • Abdol-Qayyum Azmoodeh Rad 2
  • siyavosh alirezaei 2

1 Master of Business Administration student, Department of Management, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

2 Master of Public Administration, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran

چکیده [English]

Responsible and sustainable consumption is considered one of the important aspects of sustainable development, which depends on achieving long-term economic growth compatible with environmental and social needs. In fact, the level of people's awareness about the environment and their mental self-awareness is directly related to the amount and type of consumption by the consumer. The more consumers give importance to environmental issues, the more resistance they have in consuming products that are in conflict with it, and this point of view accurately shapes consumer perception and behavior, so a producer, in addition to paying attention to issues related to the category Sustainable consumption must also take into account the factors that affect consumer behavior. The purpose of this research was to analyze the factors influencing sustainable consumption with metacombination method in Shahrekord convenience stores. Due to the comprehensive approach of the concept of conscious consumption presented by Sheth and colleagues (2011) and Lim (2017), this research tries to expand and complete the presented concept with a review study. Therefore, by considering the two aspects of conscious mental structure and conscious behavior for conscious consumption, the dimensions of a conscious mental structure that can lead to the occurrence of conscious behavior in the field of consumption are identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • consumer
  • sustainable consumption
  • consumer perception. Hypercomposition