نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد، گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی،تهران ،ایران

2 دکتری اقتصاد،دانشگده اقتصاد و امور اداری ،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران

3 دکتری اقتصاد،دانشکده اقتصاد و امور اداری، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران ،ایران

چکیده

در ادبیات اقتصاد توسعه، مشخص نمودن اینکه چه کشوری توسعه یافته‌تر است و یا چه سیاست‌های تجارت خارجی بایستی دنبال شود و چگونه می‌توان در سطح جهانی شرایطی برای رشد صادرات فراهم نمود، و بطورکلی چگونه می توان در رقابت کسب و کار در عرصه بین المللی درخشید ،با شاخص‌های مختلفی اندازه‌گیری می‌شود. یکی از شاخص‌های مهم و اثربخش در این ارتباط شاخص پیچیدگی اقتصادی است. پیچیدگی اقتصادی یک پارادایم بالقوه قدرتمند برای درک مسائل و چالش های کلیدی اقتصادی-مدیریتی و اجتماعی قرن 21 امی و چگونگی برون رفت از آنها ارائه می دهد.در عین حال می توان یک بعد کلیدی پیچیدگی اقتصادی را یک نماد دانش بنیانی صادرات دانست. در این مقاله به ارزیابی شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منتخب نفتی و تأثیر مؤلفه‌های نوآوری، آزادی اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان بر شاخص پیچیدگی اقتصادی می‌پردازد. نتایج مقاله نشان داد که : نخست در طول سال‌های 2022-1995 میزان شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران هیچگاه عدد مثبتی نبوده است. این در حالی است که در دوره مورد مطالعه در بین کشورهای مورد بررسی، کشورهای مکزیک و عربستان سعودی و دیگر رقبای نفتی ایران با افزایش میزان شاخص پیچیدگی اقتصادی روبرو شده‌اند. دوم-بیشترین میزان صادرات ایران، محصولات با پیچیدگی متوسط و کم بوده و مواد شیمیایی و معدنی را شامل می‌شود.سوم- اثر شاخص‌های محیط تجاری، هزینه‌های تحقیق و توسعه، بلوغ تجاری، تولید دانش و تکنولوژی و واردات با تکنولوژی بالا( از زیرشاخص‌ها یا مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده نوآوری) بر شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران ، مثبت بوده است.چهارم- آزادی اقتصادی و آزادی کسب و کار اثر مثبتی بر شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران داشته است. سرانجام اثر متغیرهای نرخ تورم و نرخ ارز برشاخص پیچیدگی اقتصادی منفی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Iran's Economic Complexity Index and Factors Affecting It: Basic Knowledge in Export

نویسندگان [English]

  • Yadala dadgar 1
  • ruh alih nazari 2
  • Fatimah Fahimi Far 3

1 Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 PhD in Economics, Faculty of Economics and Administration, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Doctorate of Economics, Danishdeh Economics and Administrative Affairs, Danishgah Allama Tabatabai, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the literature on economics of expansion, a model of the country's economic expansion and foreign trade policy has been identified and developed on a political level to improve exports. You can't wait to gain control over it When there is a gap between the crowds of people, there are different types of things that are not needed. This is an important and important factor in this specific and economic relationship. An economic policy has a strong paradigm that can help you realize the issues and challenges of this economic-social-administration complex in the 21st century. Illiterate and Chung-geung people have realized that these are their opinions. In any case. You will then need to add some economic advice to your country's exports. In this article, Erziabi describes Iran's economic policy, comparing it to Naftaki's selection and the influence of its author, Hay Nowari, Azadi Economic and its economic variables, as an economic policy expert. Mayªrdazd. The results of the article “Nashan Dad Keh”: “We lost the length of the year 1995-2022.” Iran’s economic and economic balance is fixed. Currently, there is a study cycle between Persian suppliers, Mexican suppliers, Saudi Arabians, and the Iranian oil company with a special economic budget. And. Always buy the balance of Iran's exports, medium-sized vegetables, and the amount of food and chemical and mineral materials, including Michud. Danish generation, technology, and technology imports According to the most important characteristics or author of this song, “Nawori’s Song” in Iran, it is proven in the economic field of economics. Oh Iran Dasht Ast. It has a variable effect, such as swelling and swelling, with negative economic signs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economical vegetables
  • nafti selection
  • nawwari
  • azadi economical
  • turmeric narch
  • rice narch