نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دکتری تخصصی مدیریت صنعتی- تولید و عملیات، گروه خودرو سازی بهمن ،ایران

3 دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه گیلان، گیلان ،ایران

چکیده

در شرایط رقابتی کنونی عملکرد مناسب زنجیره تامین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی به اهداف و به ویژه سودآوری آن دارد بنابراین طی سالیان اخیر مدیریت و سنجش عملکرد زنجیره تامین توجه جمع کثیری از مدیران و محققین را به خود معطوف داشته است در این مطالعه در راستای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین روش های مختلف ارزیابی عملکرد معرفی و ویژگی های معروف ترین روش ها و مطالعات انجام شده در این زمینه گردآوری شده است. در این مقاله یک چهارچوب برای انتخاب بهترین روش ارزیابی عملکرد زنجیره تامین بهبود و ارزیابی مستمره پیشنهاد شده است که می تواند و روند ارزیابی را به صورت هدفمند تسهیل نماید. پیشنهاد می‌گردد که در کارهای بعدی مطالعه مروری بر هر یک از روش های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین مورد استفاده بودند به طور مجزا انجام شده و همچنین چهارچوب مفهومی از کاربرد این روش ها برای محیط های مختلف تهیه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review of supply chain performance evaluation models - case study: Iranian auto parts supply chain

نویسندگان [English]

  • Fatemeh saghafi 1
  • Massoud Rezaei 2
  • Mohammad Mehdi Rezaei 3

1 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran

2 Doctorate in Industrial Management - Production and Operations, Bahman Automotive Group, Iran

3 Industrial Engineering Bachelor's student, Gilan University, Gilan, Iran

چکیده [English]

In the current competitive conditions, the proper performance of the supply chain plays a key role in the success of an organization and the achievement of its goals, especially its profitability, therefore, in recent years, the management and measurement of supply chain performance has attracted the attention of a large number of managers and researchers in this study. In line with supply chain performance evaluation, various performance evaluation methods have been introduced and the characteristics of the most famous methods and studies conducted in this field have been collected. In this article, a framework for choosing the best method of evaluation of supply chain performance, improvement and continuous evaluation is proposed, which can facilitate the evaluation process in a targeted manner. It is suggested that in the next works, a review study on each of the used supply chain performance evaluation methods is done separately and also a conceptual framework of the application of these methods for different environments is prepared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • performance measurement
  • evaluation models
  • continuous evaluation
الفت، لعیا. بامداد صوفی، جهانیار. امیری، مقصود. ابراهیم پور، مصطفی (1391). مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای.فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال دهم، شماره 26، پاییز 91. صص 1-26.
امام وردی ملک، سعید. حسن پور، حسینعلی. نورنگ، احمد (1394). ارائه مدل ارزیابی ناب – چابکی زنجیره تأمین پوشاک. فصلنامه علمی ترویجی مدیریت زنجیره تأمین، سال هفدهم، شماره 49، پاییز 1394.
بشیری، مهدی. کریمی، حسین. کاربردهای الگوریتم‌های ابتماری وو فراابتکاری در طراحی سیستم‌های صنعتی. انتشارات دانشگاه شاهد.1394.
فتوحی بافقی، زکیه. ابویی، محمد حسین (1392). مروری بر مدل‌های ارزیابی اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین و ارائه چارچوب ارزیابی مستمر. فصلنامه علمی ترویجی مدیریت زنجیره تأمین. سال پانزدهم، شماره 40، تابستان 1392.
صادقی، امیر. آذر، عادل. والمحمدی، چنگیز، علیرضایی، ابوتراب (1398). طراحی مدل ارزیابی زنجیره تأمین خدمات – محصول در صنایع لوازم خانگی با استفاده از تحلیل عاملی و شبکه‌های عصبی – فازی با مطالعه موردی شرکت‌های لوازم خانگی در کشور ایران. مدیریت تولید و عملیات، دوره 10، پیاپی 19، شماره 2، پاییز 1398.
جوادیان، نیکبخش. خانی، مهدی. مهدوی، ایرج (1391). شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین و بهبود آن با استفاده از روش‌های پویایی سیستم: شرکت داروگر. پژوهش‌های مدیریت در ایران. دوره 16، شماره 3، پاییز 1391
مانیان، امیر. دهقان نیری، محمود. اخوان نوری، محمد رضا. قربانی، داود (1389). شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره‌ی تأمین (مطالعه‌ی موردی صنعت قطعه سازی خودرو). فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 17، سال 1389، صص 67-87.
محقر، علی. هاشمی پطرودی، سید حمید. طلایی، حمید رضا. (1395). مدل سازی پویایی در زنجیره تأمین یک محصول جدید مبتنی بر رویکرد پویایی‌های سیستم. چشم انداز مدیریت صنعتی. شماره 24. زمستان 1395. صص 36-9.
صلاحی، فریبا، رادفر، رضا. طلوعی اشلقی، عباس. البرزی، محمود. (1398). طراحی مدل چند هدفه برای ارزیابی ریسک اختلال زنجیره تأمین با استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک و شبیه سازی تبرید. مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن. 63(1398)108-89