نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه آموزش عالى الکترونیکى ایرانیان

چکیده

امروزه شیوه های اقناعی در زندگی روزمره مردم بسیار رایج است و به عنوان یک ابزار کاربردی برای اینکه افراد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و دنیای اطراف خودشان را درک کنند عمل می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شیوه های اقناعی برند بر صداقت درک شده برند با نقش میانجی ارزش درک شده و نقش تعدیل گر نیاز به شناخت به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می‌باشد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به پاسخ 384 نفر از مشتریان شهر فرش در سطح شهر تهران جمع آوری شده تا بر اساس آن رابطه بین متغیرها برای آزمون فرضیه‌های تحقیق بررسی شود. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش درک شده مشتری در رابطه بین شیوه های اقناعی برند و صداقت درک شده برند نقش میانجی دارد.و همچنین سطح معنی داری ضریب تعدیلگر نیاز به شناخت برابر 371/0 می‌باشد که نشان از عدم معنی‌دار بودن این ضریب است(05/0< p). به عبارتی نیاز به شناخت در رابطه بین شیوه های اقناعی برند و صداقت درک شده برند نقش تعدیل گر ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of brand persuasive methods on the perceived honesty of the brand with the mediating role of perceived value and the moderating role of the need for recognition

نویسندگان [English]

  • saeid shiviyari
  • shahla borjalilu

Iranian Electronic Higher Education Institute

چکیده [English]

Today, persuasive methods are very common in people's daily lives and serve as a practical tool for people to communicate with each other and understand the world around them. The present study was conducted with the aim of investigating the effect of brand persuasive methods on the perceived honesty of the brand with the mediating role of perceived value and the moderating role of need for recognition. This research is correlational in nature and content. In this research, the information related to the answers of 384 customers of Farsh city in Tehran city level was collected in order to investigate the relationship between the variables to test the research hypotheses. The collected data have been analyzed using SPSS and Smart PLS software. The results of this research showed that the customer's perceived value has a mediating role in the relationship between brand persuasion methods and perceived brand honesty. Also, the significance level of the moderator coefficient of the need for recognition is equal to 0.371, which indicates that it is not significant. This coefficient is (p < 0.05). In other words, the need for recognition does not play a moderating role in the relationship between brand persuasion methods and perceived brand honesty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand persuasive methods
  • perceived brand honesty
  • perceived value
  • need for recognition