نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت ،دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 مدرس ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

3 استادیار ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

امروزه مدیریت دانش به یکی از مهمترین وظایف سازمان‌ها تبدیل شده که می‌تواند بر عملکرد و موفقیت این سازمان‌ها تاثیر زیادی داشته باشد. از این رو شناخت و بهبود عوامل ارتقا دهنده آن می‌تواند به بقا و سودآوری سازمان کمک کند. از میان زیرساخت‌های گوناگون مورد نیاز برای اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت دانش، در این پژوهش نقش فناوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی فناوری‌محور و همچنین میزان تاثیرگذاری آنها بر اقدامات چهارگانه مدیریت دانش (خلق، ذخیره‌سازی، تسهیم و کاربرد دانش) بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارکنان بانک اقتصاد نوین در شهر تهران هستند که با توجه به اطلاعاتی که داشتند، می-توانستند اطلاعات با ارزشی را در اختیار محقق قرار دهند. برای نمونه‌گیری از روش تصادفی طبقه‌ای استفاده شده و تعداد آن نیز بر اساس جدول کرجسی و مورگان 272 نفر انتخاب شدند.داده‌ها به روش معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که فناوری‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی فناوری‌محور بر تسهیل هر چهار اقدام مدیریت دانش تاثیر مثبت دارند و همچنین تسهیم دانش، خلق دانش، ذخیره‌سازی دانش و کاربرد دانش به ترتیب از اولویت‌های بیشتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the facilitating role of information technologies and technology-oriented social networks in the implementation of organizational knowledge management

نویسندگان [English]

  • naser asgari 1
  • salman javashi jadid 2
  • Seyed Faramarz Ghorani 3
  • Kourosh Ghaed 2

1 Associate Professor, Faculty of Management, Shahid Sattari Aviation University, Tehran, Iran

2 Lecturer, Faculty of Management, Shahid Sattari Aviation University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Management, Shahid Sattari Aviation University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, knowledge management has become one of the most important tasks of organizations, which can have a great impact on the performance and success of these organizations. Therefore, knowing and improving its promoting factors can help the survival and profitability of the organization. Among the various infrastructures required for the successful implementation of knowledge management, in this research, the role of information technology and technology-oriented social networks as well as their impact on the four measures of knowledge management (creation, storage, sharing and application of knowledge) have been investigated. The statistical population of this research includes the managers and employees of Ekhtaz Novin Bank in Tehran, who, according to the information they had, could provide valuable information to the researcher. A stratified random sampling method was used and 272 people were selected based on the Karjesi and Morgan table. The data were analyzed by structural equation method. The results of the research show that information technologies and technology-oriented social networks have a positive effect on facilitating all four measures of knowledge management, and knowledge sharing, knowledge creation, knowledge storage and knowledge application have higher priorities respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • information and communication technologies
  • social networks
  • technology-oriented