نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی،گروه مدیریت و حسابداری ،واحدبندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی ، گیلان، ایران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، واحدبندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی ، گیلان، ایران

چکیده

هدف پژوهش: هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیرتنوع فرهنگی بر رفتار کار نوآورانه و انطباق روانشناختی با توجه به نقش هوش فرهنگی در کارشناسان ارشد داخلی و خارجی شاغل در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی کشور است و سوال اصلی در این پژوهش به این صورت طراحی شده است که آیا تنوع فرهنگی بر رفتار کار نوآورانه و انطباق روانشناختی با توجه به نقش میانجی گری و تعدیل گری هوش فرهنگی در کارشناسان ارشد داخلی و خارجی شاغل در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی کشور تأثیر دارد؟
روش پژوهش: روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رابطه بین متغیرها همبستگی است. جامعه ی آماری در این تحقیق کارشناسان ارشد داخلی و خارجی شاغل در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی کشور هستند. تعداد نمونه مورد مطالعه برای کارشناسان ارشد داخلی 197 نفر و کارشناسان ارشد خارجی 81 نفر است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر از نوع سهمیه ای و غیراحتمالی در دسترس است. پس از جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه های استاندارد،جهت ارزیابی روابط بین متغیرها از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است و به طور کلی کلیه تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای SPSSو PLSانجام شده است.
نتیجه گیری پژوهش: نتیجه فرضیه های تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنادار تنوع فرهنگی بر هوش فرهنگی و همچنین تاثیر تنوع فرهنگی و هوش فرهنگی بر رفتار کار نوآورانه می باشد. همچنین نقش میانجی هوش فرهنگی در ارتباط با تنوع فرهنگی و رفتار کار نوآورانه نیز تایید شد. بعلاوه نقش تعدیل گر هوش فرهنگی در ارتباط با تنوع فرهنگی و انطباق روانشناختی هم مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of cultural diversity on innovative work behavior and psychological adaptation with regard to the role of cultural intelligence (domestic and foreign senior experts working in South Pars Gas Complex Company)

نویسندگان [English]

  • donya ohadi 1
  • morteza hazraty 2

1 Master's Degree in Education and Improvement, Department of Management and Accounting, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Gilan, Iran

2 Faculty of Management and Accounting, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Gilan, Iran

چکیده [English]

The purpose of the research: The main purpose of this research is to investigate the impact of cultural diversity on innovative work behavior and psychological adaptation with regard to the role of cultural intelligence in senior domestic and foreign experts working in the South Pars Gas Complex Company of the country, and the main question in this research is designed in this way. Does cultural diversity have an effect on innovative work behavior and psychological adaptation regarding the mediating and moderating role of cultural intelligence in senior domestic and foreign experts working in the South Pars Gas Complex Company of the country?
Research method: The research method is applied in terms of purpose and correlation in terms of the relationship between variables. The statistical population in this research are senior domestic and foreign experts working in the South Pars Gas Complex Company of the country. The number of samples studied for domestic senior experts is 197 and foreign senior experts is 81. The sampling method in the current research is quota and non-probability. After collecting data by means of standard questionnaires, structural equation modeling technique with partial least squares approach was used to evaluate the relationships between variables, and in general, all data analysis was done through SPSS and PLS software.
Research conclusions: The results of the research hypotheses indicate the positive and significant impact of cultural diversity on cultural intelligence, as well as the impact of cultural diversity and cultural intelligence on innovative work behavior. Also, the mediating role of cultural intelligence in relation to cultural diversity and innovative work behavior was also confirmed. In addition, the moderating role of cultural intelligence in relation to cultural diversity and psychological adaptation was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative behavior
  • psychological adaptation
  • cultural intelligence
  • cultural diversity