نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استادیار ، گروه مدیریت ، واحد الکترونیک ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 استادیار ، گروه مدیریت دولتی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 استادیار ، گروه مهندسی صنایع ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی، تحلیل و پیش بینی راهبردهای حاکم بر پذیرش هوش تجاری در تصمیم گیری‌های شرکت مدیریت شبکه برق ایران به منظور سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر هوش تجاری در این شرکت است. در گام اول تحقیق بر مبنای تئوری تکنولوژی- سازمان- محیط ضمن شناسایی موانع و تسهیل گرهای استفاده از هوش تجاری در تصمیم گیری‌های سازمانی شرکت مدیریت شبکه برق ایران به روش سه سوسازی شامل مطالعه، مشاهده و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان داده‌ها جمع اوری شد و از طریق روش تحلیل مضمون فرآیند کدگذاری انجام گرفت. درگام بعدی با تلفیق متدلوژی سیستم نرم و پویا شناسی سیستمها و با استفاده از نرم افزارهای رپیدماینر و ونسیم پیش بینی وضعیت پذیرش و به‌کارگیری این فناوری در بازه‌ی زمانی پنج ساله انجام گرفت. بدین منظور با استفاده از روابط علّی معلولی و در قالب الگوی پویایی شناسی، نمودارهای حلقوی و جریان ترسیم مدل سازی گردید و بر مبنای نظر خبرگان در خروجی این مرحله اصلاحات لازم به عمل آمد. در ادامه شبیه سازی برای یک مدت پنج ساله توسط مدل توسعه داده شده با استفاده از تفکر سیستم‌های پویا انجام گرفت. مطابق با یافته‌های تحقیق سیستم مورد پژوهش کنترل پذیر و مشاهده پذیر است؛ یعنی ورودی‌های سیستم متغیرهای حالت را کنترل می‌کنند و هریک از متغیرهای حالت بر برخی از خروجی‌های سیستم اثر گذار هستند. بر این مبنا سناریوهایی با تغییر در عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی و عوامل فرامحیطی به دست آمد. نتیجه آنکه بومی سازی نامناسب فناوری‌ها، جزیره­ای بودن سیستم‌های اطلاعاتی، مغایرت دستورالعمل‌های امنیتی و مقاومت­های منابع انسانی در مقابل سیاست­های امنیتی از جمله عوامل با تأثیر منفی و در مقابل برمبنای استقرار زیر سیستم تخصیص بهینه منابع انسانی، استقرار زیر سیستم آموزش، سیاست‌های امنیتی، استقرار کمیته راهبری، استقرار زیر سیستم یکپارچه سازی سیستم‌ها و استقرار زیر سیستم شرکت‌های دانش بنیان پیش بینی کننده‌ای مثبت به‌منظور پذیرش و کاربست هوش تجاری شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Managing the Adoption of Business Intelligence in Human Resources Based on Soft Systems Methodologies and Systems Dynamics

نویسندگان [English]

 • Maryam Ebrahimi 1
 • Behnoush Jovari 2
 • Sayyed Kamran Yeganegi 3

1 Assistant Professor, Department of Management, Electronics Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Public Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Abstract
The purpose of the present research is to investigate, analyze and predict the strategies governing the adoption of business intelligence in the decisions of the Iranian Electricity Network Management Company, to policy science, technology, and innovation based on business intelligence in this company. In the first step, the research is based on the theory of technology-organization-environment while identifying the barriers and facilitators of using business intelligence in the organizational decisions of the Iranian Electricity Network Management Company using the three-way method including study, observation, and semi-structured interviews with data collection experts. And it was done through the method of thematic analysis of the coding process. In the next step, by combining soft system methodology and system dynamics, and using Rapidminer and Vensim software, the acceptance and use of this technology has been predicted in five years. For this purpose, by using cause-and-effect relationships and in the form of a dynamics model, circular and flow diagrams were modeled, and based on the opinion of experts, the necessary corrections were made to the output at this stage. In the following, the simulation was carried out for five years using a developed model using dynamic systems thinking. According to the research findings, the research system is controllable and has observable effects. That is, the inputs of the system control the variables of the state and each of the variables of the state affects some of the outputs of the system. Based on this, scenarios were obtained with changes in individual factors, organizational factors, environmental factors, and extra-environmental factors. The result is that the inappropriate localization of technologies, the insularity of information systems, the contradiction of security instructions, and the resistance of human resources in front of security policies are among the factors with a negative impact on the establishment of the sub-system of optimal allocation of human resources., the establishment of an education sub-system, security policies, establishment of the steering committee, establishment of systems integration sub-system, and establishment of a knowledge-based companies sub-system were recognized as positive predictors for the adoption and application of business intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business Intelligence
 • Soft System Methodology
 • Dynamics Methodology
 • Iran Electric Network Management Company
 • Ahmad, H., Hanandeh, R., Alazzawi, F., Al-Daradkah, A., ElDmrat, A., Ghaith, Y., & Darawsheh, S. (2023). The effects of big data, artificial intelligence, and business intelligence on e-learning and business performance: Evidence from Jordanian telecommunication firms.International Journal of Data and Network Science7(1), 35-40.
 • Al-Okaily, A., Teoh, A. P., & Al-Okaily, M. (2023). Evaluation of data analytics-oriented business intelligence technology effectiveness: an enterprise-level analysis. Business Process Management Journal, 29(3), 777-800.
 • Badwan, N., Al-Zoubi, L., & Al-Khazaleh, S. (2023). Financial Risk Management in the Supply Chain Using Business Intelligence and Big Data.International Journal of Management and Business Research7(1), 1-27.
 • Basile, L. J., Carbonara, N., Pellegrino, R., & Panniello, U. (2023). Business intelligence in the healthcare industry: The utilization of a data-driven approach to support clinical decision making. Technovation, 120, 102482.
 • Batat, W., & Hammedi, W. (2023). The extended reality technology (ERT) framework for designing customer and service experiences in phygital settings: a service research agenda.Journal of Service Management34(1), 10-33.
 • Bharadiya, J. P. (2023). A Comparative Study of Business Intelligence and Artificial Intelligence with Big Data Analytics. American Journal of Artificial Intelligence7(1), 24.
 • Bharadiya, J. P. (2023). Machine Learning and AI in Business Intelligence: Trends and Opportunities. International Journal of Computer (IJC), 48(1), 123-134.
 • Brescia, F., Pittiruti, M., Ostroff, M., Spencer, T. R., & Dawson, R. B. (2023). The SIC protocol: a seven-step strategy to minimize complications potentially related to the insertion of centrally inserted central catheters.The journal of vascular access24(2), 185-190.
 • Elyasi, A., & Teimoury, E. (2023). Applying Critical Systems Practice meta-methodology to improve sustainability in the rice supply chain of Iran. Sustainable Production and Consumption35, 453-468.
 • Faghih, N., Ranaei Kordshooli, H., Mohammadi, A., Samadi, A. H., Moosavi Haghighi, M. H., & Ghafournian, M. (2013). Assessment of Services Supply Chain of Iran Fixed Communications by SystemDynamics Approach. Journal of Industrial Management Perspective, 3(3), 111-137. [In Persian].
 • Gamage, T. C., Gnanapala, A., & Ashill, N. J. (2023). Understanding social customer relationship management adoption: qualitative insights. Journal of Strategic Marketing, 31(2), 421-445.
 • Guo, F., Wu, S., Liu, J., Wu, X., & Zhang, W. (2023). An innovative stepwise time-domain fatigue methodology to integrate damage tolerance into system dynamics.Vehicle System Dynamics61(2), 550-572.
 • Hassanzadeh, A; Danai, Habib A...; Imami Maybodi, R S. (2014). A Model for the Established Development of Telework Through a System Dynamics Approach. Journal of Research in Human Resources Management6(1), 175-200. [In Persian].
 • Hu, H., Xu, J., Liu, M., & Lim, M. K. (2023). Vaccine supply chain management: An intelligent system utilizing blockchain, IoT and machine learning. Journal of business research156, 113480.
 • Hurbean, L., Militaru, F., Muntean, M., & Danaiata, D. (2023). The Impact of Business Intelligence and Analytics Adoption on Decision Making Effectiveness and Managerial Work Performance. Scientific Annals of Economics and Business, 70(SI), 43-54.
 • Jafari, T., Zarei, A., Azar, A., & Moghaddam, A. (2023). The impact of business intelligence on supply chain performance with emphasis on integration and agility–a mixed research approach. International Journal of Productivity and Performance Management72(5), 1445-1478.
 • Jaradat, Z., Al-Dmour, A., Alshurafat, H., Al-Hazaima, H., & Al Shbail, M. O. (2022). Factors influencing business intelligence adoption: evidence from Jordan.Journal of Decision Systems, 1-21.
 • Jovari, B. (2024). International Scientometric Systems: A study of acceptance management in academic communities. International Journal of Information Science and Management22(1).
 • Kašparová, P. (2023). Intention to use business intelligence tools in decision making processes: applying a UTAUT 2 model. Central European Journal of Operations Research31(3), 991-1008.
 • Mahdian Rad, A A; Alwani, S M, Fazli, S. (2018). Presenting a dynamic model of knowledge sharing in the country's tax affairs organization. Tax research paper. 27 (44): 166-127 [In Persian].
 • Mohammad, A. B., Al-Okaily, M., & Al-Majali, M. (2022). Business intelligence and analytics (BIA) usage in the banking industry sector: an application of the TOE framework. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(4), 189.
 • Nojeem, L., Shun, M., Embouma, M., Inokon, A., & Browndi, I. (2023). Customer Relationship Management and Algebraic Multigrid: An Analysis of Integration and Performance. International Journal of Basic and Applied Sciences10(2023), 129-135.
 • Nouri,R., Nezafati, N., Mohammadreza,M. (2022). Application of System Dynamic in Analyzing Strategic management Dashboards Model, Case study of National Iranian Oil Company. Strategic studies in the oil and energy industry; 13 (51):1-20. [In Persian].
 • Olutola, T., Balen, J., Lotisa, V., Johnima, A., & Browndi, I. (2023). Algebraic Multigrid and Cloud Enterprise Resource Planning System: A Powerful Combination for Business Efficiency. Asian Journal of Basic and Applied Sciences, 10(2023), 197-202.
 • Qaffas, A. A., Ilmudeen, A., Almazmomi, N. K., & Alharbi, I. M. (2023). The impact of big data analytics talent capability on business intelligence infrastructure to achieve firm performance. Foresight25(3), 448-464.
 • Raeisi Ziarani, M., Janpors, N., & Taghavi, S. M. (2023). Effect of Digital Marketing on Customer Behavioral Intentions with the Mediation of Customer Relationship Management. In International Conference on Entrepreneurship, Business and Online Marketing.
 • Rahardja, U. (2023). Implementation of enterprise resource planning (erp) in Indonesia to increase the significant impact of management control systems.APTISI Transactions on Management (ATM)7(2), 152-159.
 • Rejeb, A., Rejeb, K., Simske, S. J., & Treiblmaier, H. (2023). Drones for supply chain management and logistics: a review and research agenda. International Journal of Logistics Research and Applications26(6), 708-731.
 • Saini, N., Malik, K., & Sharma, S. (2023). Transformation of Supply Chain Management to Green Supply Chain Management: Certain Investigations for Research and Applications.Cleaner Materials7, 100172.
 • Schuetz, C. G., & Schrefl, M. (2023). Conceptualizing Analytics: An Overview of Business Intelligence and Analytics from a Conceptual-Modeling Perspective.Digital Transformation: Core Technologies and Emerging Topics from a Computer Science Perspective, 311-336.
 • Seddigh, M. R., Shokouhyar, S., & Loghmani, F. (2023). Approaching towards sustainable supply chain under the spotlight of business intelligence. Annals of Operations Research, 324(1-2), 937-970.
 • Shah, H. M., Gardas, B. B., Narwane, V. S., & Mehta, H. S. (2023). The contemporary state of big data analytics and artificial intelligence towards intelligent supply chain risk management: a comprehensive review.Kybernetes52(5), 1643-1697.
 • Shamsi Ghoshki, S, Yazdani, H, Hajipour, B, Soltani, M. (2019). Designing a strategic agility framework with a dynamic capabilities approach: examining the role of thinking, strategic learning and information technology capability (a case study of steel industry in Kerman province). Interdisciplinary studies of strategic knowledge, 10(41), 414-387 [In Persian].
 • Shamsi Gooshki, S., Yazdani, H. R., Hajipour, B., & Soltani, M. (2021). Designing a strategic agility framework with dynamic capabilities approach: investigating the role of strategic thinking, learning and information technology capabilities (case study of steel industry in Kerman province). Strategic Management Studies of National Defence Studies10(41), 414-387. [In Persian].
 • Sharma, F. C. (2023). Human resource management. SBPD Publications.
 • Srivastava, P. R., Zhang, J. Z., & Eachempati, P. (2023). Blockchain technology and its applications in agriculture and supply chain management: a retrospective overview and analysis.Enterprise Information Systems17(5), 1995783.
 • Talab, H. R., & Flayyih, H. H. (2023). An Empirical Study to Measure the Impact of Information Technology Governance Under the Control Objectives for Information and Related Technologies on Financial Performance. International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.8(4), 25.
 • Thomas, D., & Yao, Y. (2023). Technology-Organization-Environment Meta-Review and Construct Analysis: Insights for Future Research.
 • Trieu, V. H. (2023). Towards an understanding of actual business intelligence technology use: an individual user perspective. Information Technology & People, 36(1), 409-432.
 • Weber, F. (2023). Business Analytics and Intelligence. In Artificial Intelligence for Business Analytics: Algorithms, Platforms and Application Scenarios (pp. 1-32). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
 • Wu, Q., Yan, D., & Umair, M. (2023). Assessing the role of competitive intelligence and practices of dynamic capabilities in business accommodation ofEconomic Analysis and Policy77, 1103-1114.
 • Yoshikuni, A. C., & Dwivedi, R. (2023). The role of enterprise information systems strategies enabled strategy-making on organizational innovativeness: a resource orchestration perspective. Journal of Enterprise Information Management,36(1), 172-196.
 • Zhou, J., San, O. T., & Liu, Y. (2023). Design and Implementation of Enterprise Financial Decision Support System Based on Business Intelligence. International Journal of Professional Business Review,8(4), e0873-e0873.
 • Zoppelletto, A., Orlandi, L. B., Zardini, A., Rossignoli, C., & Kraus, S. (2023). Organizational roles in the context of digital transformation: A micro-level perspective. Journal of business research, 157, 113563.