بررسی تأثیر رهبری‌تحول‌آفرین بر عملکرد‌ سازمانی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شهرتهران

شقایق وقری؛ محمد جلالی فیلشور

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 42-55

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428465.1041

چکیده
  رهبری تحول آفرین یکی از پیش شرط‌های مهم در راستای تحقق انعطافپذیری و نوآوری در سازمان‌ها می‌باشد. بر این اساس، در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد سازمانی پرداخته می‌شود. برای تعیین روایی از روایی صوری و سازه و برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرارگرفت. رهبرانی که با خلق چشم اندازهای ...  بیشتر