نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد سیرجان، دانشگاه پیام نور، سیرجان، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شهرداری سیرجان بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان شرکت یاد شده بالا که تعداد آن ها در سال 1402 به 1206نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبور بر اساس جدول کرجسی ومورگان(1970)، نمونه ای به حجم 292نفر تعیین گردیده است که به روش تصادفی طبقاتی و به شیوه سهمیه ای متناسب، سهم هر واحد ونیز کارکنان مربوطه مشخص شده است.ابزار گردآوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری ونرم افزارLisrel انجام گرفته است یافته های تحقیق حاکی از آن است که:بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین مدیریت استعداد و مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between talent management and organizational entrepreneurship with the mediating role of knowledge management in Sirjan municipalities

نویسندگان [English]

  • Mohsen Abadeh 1
  • Mohsen Pourkhosravani 2
  • Mahdi korhani 3

1 Master of Public Administration, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran

2 Master of Public Administration, Sirjan Branch, Payam Noor University, Sirjan, Iran

3 Master of Public Administration, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the relationship between talent management and organizational entrepreneurship with the mediating role of knowledge management in Sirjan municipality. This research is applied in terms of purpose and correlational in terms of nature and method. The statistical population of this research consists of all the employees of the above-mentioned company, whose number has reached 1206 people in 1402. Based on the table of Karajesi and Morgan (1970), a sample size of 292 people has been determined from the mentioned statistical population, and the share of each unit and the relevant employees has been determined by random class method and proportional quota method. Data collection tools are three questionnaires. has been standard. Data analysis has been done using structural equations and Lisrel software. The research findings indicate that: there is a positive and significant relationship between talent management and organizational entrepreneurship with the mediating role of knowledge management. There is a positive relationship between talent management and organizational entrepreneurship. And there is meaning. There is a positive and meaningful relationship between talent management and knowledge management. There is a direct and meaningful relationship between knowledge management and organizational entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent management
  • knowledge management
  • organizational entrepreneurship
  • talent attraction