نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد سیرجان، دانشگاه پیام نور، سیرجان، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شهرداری سیرجان بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان شهرداری‌های سیرجان که تعداد آن‌ها در سال 1402 به 1206 نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبور بر اساس جدول کرجسی ومورگان (1970)، نمونه‌ای به حجم 292 نفر تعیین گردیده است که به روش تصادفی طبقاتی و به شیوه سهمیه‌ای متناسب، سهم هر واحد و نیز کارکنان مربوطه مشخص شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش (25 سوالی) نیومن (1999)، مدیریت استعداد پرسشنامه (20 سوالی) کیم (2006) و کارآفرینی سازمانی پرسشنامه (24 سوالی) شین (2000) بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از معادلات ساختاری ونرم افزار Lisrel انجام گرفته است یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که: بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between talent management and organizational entrepreneurship with the mediating role of knowledge management in Sirjan municipalities

نویسندگان [English]

  • Mohsen Abadeh 1
  • Mohsen Pourkhosravani 2
  • Mahdi korhani 3

1 Master of Public Administration, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran

2 Master of Public Administration, Sirjan Branch, Payam Noor University, Sirjan, Iran

3 Master of Public Administration, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the relationship between talent management and organizational entrepreneurship with the mediating role of knowledge management in Sirjan municipality. This research is applied in terms of purpose and correlational in terms of nature and method. The statistical population of this research consists of all the employees of the above-mentioned company, whose number has reached 1206 people in 1402. Based on the table of Karajesi and Morgan (1970), a sample size of 292 people has been determined from the mentioned statistical population, and the share of each unit and the relevant employees has been determined by random class method and proportional quota method. Data collection tools are three questionnaires. has been standard. Data analysis has been done using structural equations and Lisrel software. The research findings indicate that: there is a positive and significant relationship between talent management and organizational entrepreneurship with the mediating role of knowledge management. There is a positive relationship between talent management and organizational entrepreneurship. And there is meaning. There is a positive and meaningful relationship between talent management and knowledge management. There is a direct and meaningful relationship between knowledge management and organizational entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent management
  • knowledge management
  • organizational entrepreneurship
  • talent attraction
امیرخانی طیبه، آغاز عسل، عبدالله‌پور مونا. (۱۳۹۰). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان (مورد مطالعه: وزارت صنایع). راهبردهای بازرگانی- دانشور رفتار سابق، ۱ (۴۷): ۲۹۵-۳۰۸.
بذرکار، حسین. (1395). بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی در کمیته امداد امام خمینی استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان.
جعفری مقدم، سعید. (1385). طرح پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت مشاوران توسعه نیرو. مجموعه مقالات مدیریت.
حسینی تبار، سیداحمد و علیرضایی، اسدالله. (1396). بررسی رابطه بین مهارت‌های کارآفرینانه مدیران و بهروری سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: صنایع غذایی شهرک‌های صنعتی استان البرز)، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران.
خلیقی، شهین (1387) بررسی ارتباط بین مهارتهای کارآفرینانه‌ی مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب وکارهای شهرستان سنندج (SMEs) کوچک و متوسط. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد سنندج.
خوشدل مفیدی مراد، باقرزاده محمدرضا، مهرآرا اسدالله. (1399) تحلیل رابطه مدیریت استعداد و مدیریت دانش با در نظر گرفتن نقش میانجی اخلاق سازمانی. اخلاق در علوم و فناوری. ۱۳۹۹; ۱۵ (۲): ۱۶۶-۱۷۰
دورودیان، علی اصغر، & غفارزاده، محمدرضا. (1401). تأثیر مدیریت استعداد بر فراموشی سازمانی هدفمند با نقش میانجی چابکی سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان تهران). مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش، 11(5)، 1-13.
رشید، سید باقر. (1391). بررسی رابطه بین ابعاد استراتژی مدیریت استعداد با کارآفرینی سازمانی از نظر کارکنان ستادی شرکت توزیع برق شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
رضایی، قاسم و علی دادی، محسن و زبرجد، کیارش. (1401). بررسی تأثیر ابعاد مدیریت دانش بر افزایش خلاقیت سازمان با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری، دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم‌های تولیدی و خدماتی، رودسر.
سادات هاشمی، صدیقه و محمدی مقدم، یوسف و محمدی مقدم، الهام (1389). مدیریت دانش، الزامات و چالش‌ها. فصلنامه توسعه، سال ششم، شماره 19.
ستارالعیوب، عالیه (1389). بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سرمایه فکری در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
سرلک، محمدعلی و فراتی، حسن (1390). سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته. تهران: دانشگاه پیام نور.
سعیدی کیا، مهدی (1390) اصول ومبانی کار آفرینی، تهران، انتشارات کیا، چاپ پنجم.
شایسته، بابک، احمدی، رضا،  منصوری، عبدالامیر. (1402). بررسی رابطه مدیریت دانش و خودکارآمدی کارآفرینی با نقش میانجی رهبری کارآفرینانه. آموزش و مدیریت کارآفرینی. 10.22126/eme. 2023.8969.1024 doi:.
صمد آقایی، جلیل، (1387)، سازمان‌های کارآفرین، تهران، مرکزآموزشی مدیریت دولتی.
فراهانی، ابوالفضل، قاسمی، حمید، محمدی، نصراله (1392). بررسی عوامل مؤثر بر روحیه کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی، پژوهش‌های کاربردی درمدیریت ورزشی، دوره 2، شماره 3.
محمودی، شهلا؛ عادل صلواتی و عطاالله محمدی. (۱۳۹۳). بررسی مدیریت استعداد و مدیریت دانش در سازمانهای دانش بنیان، همایش بین المللی مدیریت، تهران، موسسه سفیران فرهنگی مبین.
معالی، مرجان، تاج الدین، محمد (1387)، جنگ استعدادها، ماهنامه تدبیر، شماره 192. آدرس سایت: http://magiran.com/view.asp?ID=568990.
مقیمی، سید محمد. (1384)." کارآفرینی در سازمان‌های دولتی"، انتشارات فراندیش، چاپ اول.
منتظری، محمد، پسندی پور، ندا، & علیرضایی، اسداله. (1395). تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط منطقة ویژة اقتصادی سیرجان). مجله علمی "مدیریت سرمایه اجتماعی"، 3(4)، 583-605.
 
Afrassiabi. R.، & Hadi، T. (2013). A Study Of The Relationship Between Strategic Thinking Effectiveness And Development Of Entrepreneurship Among North Khorasan Islamic Azad Universities’ Staff. International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences، (3). 7، 129-142.
Creelman، D. (2004): Return on investment in Talent Management: Measures you can put to work right now، Human Capital Institute Position Paper.
Gagne، F. (2007)."Ten commandments for academic talent development".Gifted Child Quarterly، 51، 93-118.
Hasoumi Fahimeh، Yarmohammadian، Mohammad Hossein، Fadavi Mahboubeh(2014) Relationship innovation with organizational agility among employees case study: islamic azad university of khorasgan (isfahan). singaporean journal of business economics، and management studies Vol.2، No.12، 2014.
Kluge، A.، & Gronau، N. (2018). Intentional forgetting in organizations: The importance of eliminating retrieval cues for implementing new routines. Frontiers in Psychology، 9، Article 51. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00051.
Morris، M.H. and Kartko، D.F. (2002). Corporate entrepreneurship، newyork: Harcourt college publishers
Shirkhani Saeedeh، Nazari Rouhollah)2014) An examination of the effect of talent management on organizational entrepreneurship، a case study: oil products company of province of ilam in iran. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review Vol. 3، No.12a; August. 2014
Samuel Adomakoa; Robert A. Opokub; Kwabena Frimpongc. (2018). Entrepreneurs' improvisational behavior and new venture performance: Firm-level and institutional contingencies. Journal of Business Research 83 (2018) 10–18.