نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

گروه مدیریت ،دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

امروزه با پیشرفت دیجیتال و اینترنت، بازاریابی کلامی بستر جدیدی برای فعالیت پیدا کرده ‌است. در واقع بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی موجب تغییر بازاریابی کلامی شده ‌است. یکی از مهم‌ترین نتایج شبکه‌های اجتماعی شکل‌گیری بازاریابی کلامی الکترونیک بین اعضای این شبکه‌ها می‌باشد که به عنوان یکی از مهم‌ترین کاربردهای این شبکه‌ها مطرح می‌باشد. پدیده گردشگری همواره حائز اهمیت بوده و براساس پیش‌بینی‌های انجام گرفته به سودآورترین صنعت جهان مبدل خواهد شد و در این بین حوزه گردشگری سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش عوامل مؤثر بر بازاریابی کلامی الکترونیک در رشد اقتصاد گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهر شیراز) می‌باشد. پژوهش توصیفی پیمایشی است. نمونه آماری پژوهش شامل 56 نفر از گردشگران سلامت شهر شیراز بودند، که به صورت غیرتصادفی انتخاب و مصاحبه شدند. داده‌ها و سناریوها با استفاده از تکنیک‌ نگاشت شناختی فازی تحلیل و مدل پژوهش با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی طراحی شدند. در این راستا، عوامل متعددی دخیل هستند که از این میان عوامل تبلیغات کلامی کاربران، بهبود تجربه گردشگران و افزایش تعامل با گردشگران به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند؛ زیرا از مرکزیت بیشتری برخوردار بودند. در نهایت با استناد به نتایج به دست آمده پیشنهاداتی مبنی بر توسعه بازاریابی کلامی الکترونیک در رشد اقتصاد گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهر شیراز) ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of effective factors on electronic word of mouth marketing in the growth of health tourism economy (Study case: Shiraz city)

نویسندگان [English]

  • Mona Salimi
  • Ali Hassani

Department of Management, University of Science and Culture, Tehran, Iran

چکیده [English]

.Today, with the advancement of digital and internet, verbal marketing has found a new platform for activity. In fact, marketing in social networks has changed verbal marketing. One of the most important results of social networks is the formation of electronic verbal marketing among the members of these networks, which is considered as one of the most important applications of these networks. The phenomenon of tourism has always been important and based on the predictions made, it will become the most profitable industry in the world, and in the meantime, the field of health tourism is of great importance. Hence, the aim of this research is to investigate the role of effective factors on electronic word of mouth marketing in the growth of health tourism economy (case study: Shiraz city). Descriptive research is a survey. The statistical sample of the research included 56 health tourists from Shiraz, who were selected and interviewed non-randomly. Data and scenarios were analyzed using fuzzy cognitive mapping technique and the research model was designed using social network analysis. In this regard, several factors are involved, among which the verbal advertising factors of users, improving the experience of tourists and increasing interaction with tourists were the most important respectively; Because they were more central. Finally, based on the obtained results, suggestions were made regarding the development of electronic word of mouth marketing in the growth of health tourism economy (case study: Shiraz city).

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing
  • electronic word of mouth marketing
  • economy
  • tourism economy
  • health tourism
احمدی زاد، آرمان، ورمقانی، مریم، کفچه، پرویز. (1396). تأثیرپذیری صنعت گردشگری از بازاریابی الکترونیکی. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 9(17)، 197-224.
ارفعی، عزیز، نمامیان، فرشید. (1401). شناسایی مؤلفه‌های بازاریابی گردشگری با استفاده از روش فراترکیب. مطالعات اجتماعی گردشگری، 10(20)، 211-234.
خاتمی‌نژاد، حامد، نسیمی، محمدعلی، فرخ سرشت، بهزاد. (1401). ارائه عوامل مؤثر تجاری‌سازی فناوری اطلاعات در کسب و کارهای آنلاین با تأکید بر صنعت گردشگری. رشد فناوری، 18(70)، 32-42.
خزائی علی آباد، مینا، حسنی، علی. (1402). عوامل مؤثر بر موفقیت زنجیره تأمین گردشگری سلامت مورد مطالعه: شهر شیراز. گردشگری و اوقات فراغت، 7(14)، 187-198.
رحیمی، محمدکاظم، شفقت، طاهره، بیگی‌نیا، ابوالفضل، جعفری، حسن. (1401). بررسی وضعیت بازاریابی گردشگری سلامت بیمارستان‌های منتخب دولتی و خصوصی شهر یزد در سال 1400. تحقیقات سلامت در جامعه، 8(1)، 60-68.
رضوانی، مهران، سیدامیری، نادر، میرزایی، بهنام. (1399). شناسایی تأثیر بازاریابی کلامی الکترونیک در شبکه‌های اجتماعی بر خلق ارزش مشترک (مورد مطالعه صنعت استارتاپ‌های گردشگری). مدیریت اجرایی، 12(23)، 211-238.
زحمتکش سردوراهی، مهدیه، محمدپور شیرازی، فاطمه، آردیان، آرام، سیادتان، محمد، اویسی، محمدامیر. (1399). عوامل مؤثر بر بازاریابی ویروسی در توسعه گردشگری سلامت. مدیریت بهداشت و درمان، 11(2)، 45-55.
ساریخانی خرمی، مریم، شفیعی، میثم، حاجی‌پور، بهمن، سلطانی، مرتضی. (1400). بازاریابی گردشگری: تکنیک، پارادایم یا رویکرد (با نگاهی انطباقی بر سایر مفاهیم بازاریابی). مطالعات مدیریت گردشگری، 16(55)، 361-388.
سجادیان، فاطمه، شیخ، رضا، سوری، محمد احسان. (1395). شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار تبلیغات کلامی در بازاریابی مقاصد گردشگری با رویکرد تئوری مجموعه راف و نتنوگرافی مطالعه موردی: شیراز، اصفهان، تهران. گردشگری و توسعه، 5(9)، 98-117.
سعیدبخش، سعید، کاظمی، علی، نعمت بخش، محمدعلی، رنجبریان، بهرام. (1399). طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی گردشگری پزشکی جمهوری اسلامی ایران؛ با رویکرد سیستم‌های پیشنهاددهنده. تحقیقات بازاریابی نوین، 10(2)، 105-128.
شیخی چمان، محمدرضا. (1399). نقش گردشگری سلامت در رونق بخشی به اقتصاد سلامت ایران. مدیریت سلامت، 23(2)، 9-10.
شیرمحمدی، یزدان، هاشمی باغی، زینب، شاهسون، نسترن. (1397). تحلیل اثر ارتباطات یکپارچه بازاریابی و فناوری اطلاعات پیشرفته بر ارزش ویژه برند گردشگری سلامت. گردشگری و توسعه، 7(1)، 1-19.
عبدالوند، محمدعلی، بنی اسدی، مهدی. (1398). تبیین الگوی پدیدارشناختی مفهوم گردشگری سلامت با تأکید بر تبلیغات شفاهی مراکز درمانی. مدیریت بهداشت و درمان، 10(2)، 7-22.
لطفعلی‌پور، محمدرضا، فلاحی، محمدعلی، برجی، معصومه. (1390). بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران. مدیریت سلامت، 14(46)، 57-70.
ماجدی، نوید، شایق، امیرحسین. (1400). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی الکترونیک در ارتقای برند مقاصد گردشگری سلامت. مدیریت بهداشت و درمان، 12(1)، 79-91.
ANDERVAZH, L., ALBONAIEMI, E., & ZARBAZOO, M. (2020). Effect of using social media on word of mouth advertising for tourism industry. Utopía y Praxis Latinoamericana25(6), 197-207.‏
Berger, J. (2014). Word of mouth and interpersonal communication: A review and directions for future research. Journal of consumer psychology24(4), 586-607.‏
Buhalis, D., & O'Connor, P. (2005). Information communication technology revolutionizing tourism. Tourism recreation research30(3), 7-16.‏
Chopra, I. P., Lim, W. M., & Jain, T. (2022). Electronic word of mouth on social networking sites: What inspires travelers to engage in opinion seeking, opinion passing, and opinion giving?. Tourism Recreation Research, 1-14.‏
Dryglas, D., & Salamaga, M. (2018). Segmentation by push motives in health tourism destinations: A case study of Polish spa resorts. Journal of Destination Marketing & Management9, 234-246.‏
Dyson, M. P., Newton, A. S., Shave, K., Featherstone, R. M., Thomson, D., Wingert, A., ... & Hartling, L. (2017). Social media for the dissemination of cochrane child health evidence: evaluation study. Journal of Medical Internet Research19(9), e308.‏
Goyal, C., & Taneja, U. (2023). Electronic word of mouth for the choice of wellness tourism destination image and the moderating role of COVID-19 pandemic. Journal of Tourism Futures.
Lin, H., Zhang, M., Gursoy, D., & Fu, X. (2019). Impact of tourist-to-tourist interaction on tourism experience: The mediating role of cohesion and intimacy. Annals of Tourism Research76, 153-167.‏
Long, C., & Wong, R. C. W. (2014). Viral marketing for dedicated customers. Information systems46, 1-23.‏
Luong, D. B., Vo, T. H. G., & Le, K. H. (2017). The impact of electronic word of mouth on brand image and buying decision: An empirical study in Vietnam tourism. International Journal of Research Studies in Management6(1), 53-63.‏
O'cass, A., & Ngo, L. V. (2012). Creating superior customer value for B2B firms through supplier firm capabilities. Industrial Marketing Management41(1), 125-135.‏
Ran, L., Zhenpeng, L., Bilgihan, A., & Okumus, F. (2021). Marketing China to US travelers through electronic word-of-mouth and destination image: Taking Beijing as an example. Journal of Vacation Marketing27(3), 267-286.‏
Szymańska, E. (2015). Construction of the model of health tourism innovativeness. Procedia-Social and Behavioral Sciences213, 1008-1014.‏ ‏
Tariyal, A., Singh, S., Bisht, S., & Rana, V. (2023). What influences wellness customers to engage in electronic word of mouth? A total interpretive structural modelling approach. International Journal of Spa and Wellness, 6(2), 1-24.‏
Zhang, Y., Sotiriadis, M., & Shen, S. (2022). Investigating the impact of smart tourism technologies on tourists’ experiences. Sustainability14(5), 3048.‏