نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت هتل پیروزی اصفهان

چکیده

در دنیای رقابتی کنونی و جذب متقاضیان مقاصد سفر و رضایتمندی آنها ، معرفی هویت سازمان ، چگونگی تولید محصول و خدمات ، ارائه و توزیع ، قیمت هر واحد محصول یا خدمات، و تعدیل هرگونه تغییری در عناصر آمیخته بازاریابی به عهده رویکرد بازاریابی است. در رویکرد بازاریابی عواملی وجود دارد که با استفاده از این عوامل می توان فرایند اجرای بازاریابی را عملیاتی کرد و میزان جذب مشتریان ، رضایتمندی و نتیجتا وفاداری آنها را افزایش داد. بازاریابی سنتی که شعارش فروش بیشتر بود منسوخ شده است و در بازاریابی نوین هدف، رضایتمندی مشتریان و از طرف دیگر ارتقاء سطح کیفیت تولید و خدمات است تا متقاضیان را راضی و خشنود سازد و به ادامه مصرف از تولید و خدمات سازمان ها تشویق نماید. سازمان ها بدون داشتن واحد بازاریابی و تبلیغات به هیچ عنوان نمی توانند موفقیت چندانی کسب کنند و جذب مشتریان خود را از راه های غیرعلمی بازاریابی تامین نمایند؛ که این فرایند با ثبات نخواهد بود و به ریزش متقاضیان منجر می‌گردد. چرخه حیات محصول یا خدمت از طریق ماندگاری و وفاداری مشتریان و جذب مشتریان و متقاضیان جدید است. بازاریابی و عوامل آن می تواند در افزایش و جذب مشتریان نقش موثری داشته باشد. این مقاله به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ، مقالات علمی و پژوهشی و نظرات خبرگان و متخصصان این صنعت و تجربه خود پژوهشگر نگارش شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and effectiveness of factors affecting the marketing of tourism industry organizations

نویسنده [English]

  • Ali Lovafan

CEO and Chairman of the Board of Directors of Pirizo Hotel Isfahan

چکیده [English]

In the current competitive world and attracting applicants for travel destinations and their satisfaction, introducing the organization's identity, how to produce products and services, offer and distribute, the price of each product or service unit, and adjusting any changes in the marketing mix elements is the responsibility of the marketing approach. In the marketing approach, there are factors that can be used to operationalize the marketing implementation process and increase the amount of customer attraction, satisfaction, and as a result, their loyalty. Traditional marketing, whose slogan was more sales, has become obsolete, and in modern marketing, the goal is to satisfy customers and, on the other hand, to improve the quality of production and services to satisfy and please the applicants and encourage them to continue using the products and services of organizations. Organizations without a marketing and advertising unit cannot achieve much success and attract their customers through non-scientific marketing methods; that this process will not be stable and will lead to the drop of applicants. The life cycle of a product or service is through the durability and loyalty of customers and the attraction of new customers and applicants. Marketing and its agents can play an effective role in increasing and attracting customers. This article has been written in a descriptive way using library sources, scientific and research articles and the opinions of experts and specialists in this industry and the researcher's own experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • effective factors
  • marketing
  • tourism industry organizations
[1] لوافان، علی. (1401). ارزیابی اثربخشی رویکرد بازاریابی و تبلیغات و ایجاد وفاداری مشتریان در صنعت گردشگری جوامع، اولین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و فن آوری های نو، صص 1-16.
[2] افتخاریان، بهنام، (1392). بررسی نقش جشنواره‌های موسیقی در توسعه گردشگری ایران، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه.
[3] شاهوردی، زینب؛ حاتمی، آرش و فرنیا، فرهاد. (1400). بررسی عوامل تاثیرگذار بازار هدف صنعت گردشگری بر روند توسعه گردشگری استان لرستان با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، سال پنجم، شماره 83، صص 701-716.
[4] تقی زاده یزدی، محمدرضا، باقری، فاطمه، دهقان، علیرضا، عبدی، ناصر. (1393). شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف صنعت گردشگری ایران با استفاده از رویکرد تصمیمگیری چندشاخصة ترکیبی در محیط فازی، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 7، شماره 2، صص 381-406.
[5] ابراهیم زاده، عیسی، والشجردی فراهانی، راضیه. (1393). برنامه ریزی توسعه بازاریابی گردشگری با رویکرد تحلیلی عرضه و تقاضا مطالعه مؤدی: شهرستان محلات، دوفصلنامه پژوهش‌های بوم شناسی شهری، سال چهارم، شماره هفتم، صص 29-42.
[6] Gummesson, E. (Many-to-Many Marketing. Malmo: Liber economy.2004).
[7] Mossberg, L. & Nissen- Johansen, E. (2006). Storytelling- Marknadsf ِ ring in upplevelseindustrin. Lund: Studentlitteratur.
[8] Kotler, P. & Keller, K. (2011). Marketing management. 12nd (Ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.
[9] زیتونلی، عبدالحمید. (1392). ارزش ویژه برند در مقاصد گردشگری ورزشی ایران از دیدگاه گردشگران ورزشی و ارائه الگوی تحلیلی، رساله دکتری، دانشگاه پیام نور تهران، ص 1-8.
[10] رنجبریان، بهرام؛ خزائی پول، جواد و بالوئی جام خانه، هادی. (1391). تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای گردشگری خارجی استان اصفهان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال اول، ش 1، صص 12-34.
[11] Gronroos, C. (2000). Service Management and Marketing. A Customer Relationship Management Approach. Chichester: John Wiley Press.
[12] حسیبی، شهاب و شجاعی، وحید. (1397). تحلیل جامع آمیخته بازاریابی گردشگری ورزشی در استان گیلان با رویکرد 7 پی، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، سال نهم، شماره دوم، صص 51-69.
[13] علیزاده، محمد؛ رحیمی، محمد؛ اسماعیلی، سعیده و ازهری، سونیا. (1399). بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ادراک شده، تصویر مقصد و وفاداری گردشگران در راستای توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: شهر ساحلی آستارا)، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال 12، شماره 2، صص 163-176.
[14] Balan, Diana, Balaure, Virgil & Veghes, Calin(2009), Travel and Tourism Competitiveness of the world's top Tourism Destination: An exploratory assessment.
[15] نادعلی پور، زهرا. (1392). ارزیابی کیفیت مدیریت مقصد گردشگری از دیدگاه مزیت رقابتی مورد مطالعه: منطقه چابهار، فصلنامه گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، صص 1-17.
[16] Ghadiri Masum M., Mojtabaei, Souri, F., Shafiei Arabi, A., Bahrami, M. (2013). Evaluation and Prioritization of Indicators Effecting on Marketing of Rural Tourism with Marketing Mix Model 7p; Case Study: Selected Cities of Mazandaran Province. Quarterly Journal of Urban and Rural Management, No. 32, 139-152, [Persian].
[17] جاویدی زرگری، مسعود؛ اسماعیل پور، حسن و وظیفه دوست، حسین. (1400). تبیین نقش بازاریابی داستان سرایی و درگیری سفر بر تمایل و قصد رفتاری در انتخاب یک مقصد گردشگری (رویکرد پدیدار شناسی)، مجله گردشگری فرهنگ، 2 (4)، صص 55-68.
[18] Gabriel, Y. (2000). Storytelling in Organizations: fictions and fantasies. Oxford: Oxford University press.
[19] Guttentag, D.A. (2010). Virtual reality: Application and implications tourism. Tourism Management, 31(5), 637-651.
[20] Bruyn, A.D. & Lilien, G.L. (2008). A model of word of mouth influence through viral marketing. Journal of Research in Marketing, 25(3), 151-163.
[21] Sweeny, J. C. Mazzarol, T. & Soutar, G. N. (2007), Conceptualizing word of mouth activity, triggers and conditions: an exploratory study. European Journal of Marketing, 41(11/12), 1475-1494.
[22] Podoshen, J. S. (2008). The African-American consumer revisited: brand loyalty, word of mouth and the effects of the black experience. Journal of Consumer Marketing 245 (4), 211-222.
[23] محمدی بارزیلی، خدیجه و پیشگیر، حسین. (1397). ارزیابی تاثیرات تبلیغات بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی شهر سرعین)، رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری، شماره 7، جلد اول، صص 175-185.
[24] محمودی، سمیه. (1393). تأثیر تبلیغات بر جذب گردشگران داخلی مورد مطالعه: گردشگران استان اصفهان(، دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی فومن.
[25] Reichheld, F. F (2006). The Ultimate Question. Harvard Business school Press, Boston.
[26] نیشابوری، وحیدرضا؛ طاهری لاری، مسعود. (1395). تحلیل و آسیب شناسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در سطح عملیاتی، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، صص 1-15.
[27] لوافان، علی. (1400). شناسایی و بررسی نیازها و چالش‌ها در صنعت هتلداری، کنفرانس ملی مدیریت و صنعت هتلداری، صص 1-26.
[28] حیدری چیانه، رحیم. (1389). مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری، چ دوم، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، ص 1-3.
[29] فردآر، دیوید. (1389). مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، چ هفدهم، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، صص 25-45.
[30] Hulusic, V. & Rizvic, S. (2013). Story Guided Virtual Environments in Education Applications. in transaction on edutainment. Berlin: Springer.
[31] یادگاری، مهدی؛ محمدی، شهریار و یارمحمدی سامانی، پیمان. (1394). الگوی اعتماد در گردشگری الکترونیکی، تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 2۹، صص 129-148.
[32] اکبری، محسن؛ هوشمند چایجانی، میلاد و معتمد، حسن. (13۹4). برند، کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی در توریسم: فرصت‌های پادگان‌های نظامی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 31- صص 41-69.
[33] Hajialiakbari F, Moosavi N. The Effect of Components of Social Media Marketing Activities Through Brand Value on Customer Responsibility in the Tourism Industry Case Study of Zanjan Province. Geographical Journal of Tourism Space, 2019; 8(32): 35-56. [In Persian].
[34] ماجدی، نوید و شایق، امیرحسین. (1400). رتبه بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی الکترونیکی در ارتقای برند مقاصد گردشگری، مدیریت بهداشت و درمان، 140، 12 (1)، صص 79-91.
[35] Baloglu, S. (2002). Dimensions of customer loyalty: separating friends from well-wishers. Cornell Hotel and Restaurant Administration, 43(1), 47-59.
[36] Ganesh, J., Arnold, M. J., & Reynolds, K. E. (2000). Understanding the customer base of service providers: Examination of the differences between switchers and stayers. Journal of Marketing, 3, 65-87.
[37] Chen, P. T., & Hu, H. H. (2010). The effect of relational benefits on perceived value in relation to customer loyalty: An empirical study in the Australian coffee outlets industry. International Journal of Hospitality Management, 29(3), 405-412.
[38] غفاری، محمد؛ کنجکاو منفرد، علیرضا و کنجکاو منفرد، امیررضا. (393). شناسایی متغیرهای مورد استفاده برای بخش بندی بازار گردشگری، اولین همایش ملی توریسم گردشگری سبز، صص 16-36.
[39] Ernest, D., & Dolnicar, S. (2018). How to avoid random market segmentation solutions. Journal of Travel Research, 57(1), 69-82.
[40] Kotlet,. P. & Keller, K. L. (2005). Marketing Management, Upper. Saddle. River,. NJ: Prentice. Hall.
[41] Leisen, B. (2001). Image segmentation: the case of a tourism destination. Journal of services marketing, 15(1), 49-66.
[42] Mackey, D. B., & Easley, R. F. (1996). International differences in product perception: a product map analysis. International Marketing Review, 13(92), 54- 62.
[43] Varmaghani M, Ahmadizad A, Kafcheh P. Implementation of the eMarketing Tools in Tourism industry (Case study: Hotels and travel Agencies in Kurdistan Province). Journal of Tourism and Development, 2017; 6(1): 45-62. [In Persian].
[44] باقری کنی، مصباح الهدی و آذر، عادل. (1384). رویکرد جدید به آمیخته بازاریابی اینترنتی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 9، شماره 2، صص 1-28.
[45] اکبری، زهرا و ابونوری، عباسعلی. (1393). طبقه بندی عوامل مؤثر بر شاخص‌های اقتصادی گردشگری خارجی مطالعه موردی: کشورهای منتخب، جغرافیا و توسعه، دوره 12، شماره 34، صص 33-56.