نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه پیام نور، مرکز کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور؛ تهران؛ ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تعیین اثرات رسانه های اجتماعی و ارتباطات غیر شخصی بر ارزش مشتری با نقش میانجی ارزش برند در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کلیه مشتریان فروشگاه دیجی کالا در شهر تهران بودند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری به روش غیر احتمالی در دسترس تعداد 384 نفر انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد فیتچر و همکاران (2020) و لاسود و همکاران (2015) استفاده شد که ‌روایی محتوایی پرسشنامه مورد تائید استاد راهنما قرار گرفت و پایایی پرسشنامه به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ برای کل سوالات مقدار 822/0 بدست آمد و مورد تائید قرار گرفت. جهت تجزیه ‌و تحلیل فرضیات تحقیق از روش مدل ساختاری به کمک نرم ‌افزار smart pls استفاده‌ شده است. نتایج نشان داد رسانه های اجتماعی بر ارزش مشتری با نقش میانجی ارزش برند در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا تاثیر دارد. همچنین ارتباطات غیر شخصی بر ارزش مشتری با نقش میانجی ارزش برند در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا تاثیر دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and determining the effects of social media and impersonal communication on customer value with the mediating role of brand value in Digikala online store

نویسندگان [English]

  • Priya Poornamdar 1
  • Mohsen aazami 2

1 Master's student, Department of Business Administration, Payam Noor University, Kermanshah Center, Iran

2 Assistant Professor of Business Management Department of Payam Noor University; Tehran; Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to identify and determine the effects of social media and impersonal communication on customer value with the mediating role of brand value in Digikala online store. The statistical population of the present study included all the customers of the Digikala store in Tehran, and due to the unlimited statistical population, the number of 384 people was selected in a non-probabilistic way. In order to measure the research variables, Fitcher et al.'s (2020) and Lasud et al.'s (2015) standard questionnaire was used, the content validity of the questionnaire was confirmed by the supervisor, and the reliability of the questionnaire was 0.822 using Cronbach's alpha coefficient method for all questions. It came and was approved. In order to analyze the research hypotheses, the structural model method was used with the help of smart pls software. The results showed that social media has an effect on customer value with the mediating role of brand value in the Digikala online store. Also, impersonal communication has an effect on customer value with the mediating role of brand value in the Digikala online store.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effects of social media
  • impersonal communication
  • customer value
  • brand value
احمدی­فرد، کاظم؛ خانلری، امیر؛ معصومی خلجی، حمیدرضا (۱۳۹۷). بررسی رابطه هویت برند، ارزش ادراک شده و رضایتمندی از برند با قصد خرید با توجه به نقش واسطه­گری ترجیح برند. نخبگان علوم مهندسی، ۳ (۶): ۱۵-۲۷.
بابائیان مهابادی، رقیه (1391) امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیکی در صنایع اولویت دار مستقر در شهرک‌های صنعتی استان قم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
حیدری، سعیده و دیگران (1387)، ارتباط حمایت اجتماعی درک شده و اندازه شبکه اجتماعی با ابعاد، کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان. فصلنامه علمی پژوهشی فیض، شماره 2 تابستان 1387،29-36
رندی وحید، خون سیاوش محسن، معصومی بهروز، (1393)، عوامل مؤثر بر رفتار خرید مشتریان اینترنتی در ایران با توجه به مدل پذیرش فناوری، مجله مدیریت توسعه و تحول
لطیفی فریبا, مؤمن کاشانی نوشین، (1389)، اعتماد الکترونیکی: بررسی نقش تجربه خرید اینترنتی و دانش مشتری نسبت به کاربری اطلاعات و مکانیزم‏های ایجاد امنیت"، پژوهشنامه بازرگانی تابستان 1389; 14(55):235-267.
نظری، محسن، حاجی حیدری، نسترن، نصری، مصطفی، (1394)، بررسی تأثیر ویژگی‌های فروشگاه اینترنتی B2C در قصد خرید اینترنتی مشتریان با استفاده از تکنیک تحلیل متقارن، مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 4"، صص 127-146.
ونوس، داور 1384، اخلاقیات و بازاریابی، بررسی تطبیق نظرات روحانیون، مدیران شرکتهای دولتی و مدیران شرکتهای خصوصی.
حسین پور دیرستانی، بنفشه، محسنی ارجمند، ابوذر، طاهرپور کلانتری، هادی (1399). بررسی تأثیر محتوای رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید مصرف کننده با نقش میانجی ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: سایت دیجی کالا). ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
Andrew Yang, Dan J. Kim, and Vishal Dhalwani;”2014, Social Networking as a New Trend in e-Marketing” Houston, Texas, USA
Cho, M.H.; Bonn, M.A.; Li, J(2019). Di_erences in perceptions about food delivery apps between single-person and multi-person households. Int. J. Hosp. Manag., 77, 108–116
Cheuk man, L., (2017), “Factors Affecting Purchasing Decision in Online Shopping in Hongkong. The Hong Kong Polytechnic University”, Available on: http://www.itc.polyu.edu.hk/UserFiles/access/Files/BA/YP1112/14090/09013452D.pdf. Accesed December, 11th 2013. Pp. 14-60.
Freeman, I. & Hasnaoui, A. (2011). “The meaning of corporate social responsibility: The vision of four nations”, Journal of Business Ethics, 100 (3), pp. 419-443.2
Huang, P.H. (2016).” The adoption of emotional branding dimension: Psychological effects of brand story, brand association, brand uniqueness and brand experience”. Master Thesis, Maastricht University, Netherland
Kim, S.H.; Bae, J.H.; Jeon, H.M. (2019) Continuous intention on accommodation apps: Integrated value-based adoption and expectation—Confirmation model analysis. Sustainability, 11, 1578
Lai, E., Wang, Z., 2012. An Empirical Research on Factors Affecting Customer Purchasing Behavior Tendency During Online Shopping. (pp583-586). Institute of Electrical and Electronics Engineers
Lin, C.-H., Yang, H.-L., & Liou, D.-Y. (2015). "The impact of corporate social responsibility on financial performance: Evidence from business in Taiwan". Technology in Society 31, 56-63.
Randy Kurniawan, (2020), Networking capability and firm performance:the mediating role of market orientation and business process agility
Siti, O. N., Mohammed, A.-J. A., Nik Kamariah, N. M. (2012). Actual Online Shopping Behavior among Jordanian Customers. American Journal of Economics, 125-129
Tariq, A. N., & Eddaoudi, B. (2019). Assessing the Effect of Trust and Security Factors on Consumers’ Willingness for Online Shopping among the Urban Moroccans. International Journal of Business and Management Science, 2(1), 17-32.
Piet, J. Würtzen, H. & Zachariae, R. (2012). The Effect of Mindfulness -Based Therapy on Symptoms of Anxiety and Depression in Adult Cancer Patients and Survivors: A Systematic Review and Meta -Analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, doi:10.1037/a0028329.