نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ، گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ،ایران

2 استادیار،گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ،ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه برند محصولات شرکت پالایش نفت تبریز می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز بوده و آمار آنها بر اساس اطلاعات دریافتی حدود 1500 نفر می باشد . نمونه برآورد شده برابر 306 نفر بر اساس فرمول کوکران می باشد که با روش نمونه‌گیری تصادفی از جامعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه ای استاندارد استفاده شد. برای تحلیل فرضیه ها از آزمون رگرسیون گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تصویر ذهنی صنعت بر ایجاد و توسعه برند محصولات شرکت پالایش نفت تبریز تاثیرگذار می‌باشد. تصویر ذهنی از برند و محصول بر ایجاد و توسعه برند محصولات شرکت پالایش نفت تبریز تاثیرگذار می باشد. آگاهی از برند و میراث برند بر ایجاد و توسعه برند محصولات شرکت پالایش نفت تبریز تاثیرگذار می باشد. همچنین، محیط داخلی شرکت و محیط خارجی شرکت بر ایجاد و توسعه برند محصولات شرکت پالایش نفت تبریز تاثیرگذار می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the influencing factors on the creation and development of Tabriz Oil Refining Company's product brand

نویسندگان [English]

  • Behzad Haghi Shirvaneh 1
  • Youssef Pashazadeh 2

1 Master's degree, Department of Business Administration, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran

2 Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this research is to investigate the factors affecting the creation and development of Tabriz Oil Refining Company's product brand. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of execution method. The statistical population includes the employees of Tabriz Oil Refining Company and their statistics are about 1500 people based on the received information. The estimated sample is equal to 306 people based on Cochran's formula, who were selected from the population by random sampling method. A standard questionnaire was used to collect data. A regression test was used to analyze the hypotheses. The results of the research showed that the mental image of the industry has an effect on the creation and development of the Tabriz Oil Refining Company product brand. The mental image of the brand and product has an impact on the creation and development of the Tabriz Oil Refining Company brand. The awareness of the brand and the heritage of the brand has an impact on the creation and development of the brand of Tabriz Oil Refinery Company products. Also, the internal environment of the company and the external environment of the company influence the creation and development of the brand of Tabriz Oil Refinery Company products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand image
  • brand awareness
  • brand heritage
  • brand development