نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

در صادرات یکی از جذاب‌ترین روش‌های ورود به بازارهای خارجی برای شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشد. آنچه در این میان مهم است بررسی عوامل مؤثر بر صادرات و تعیین متغیرهای مهم و سپس سیاست‌گذاری مناسب براساس نتایج حاصل از تحقیق و توسعه صادرات کالا و خدمات می‌باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت های صادراتی صورت پذیرفته است. جامعه آماری را شرکت‌های صادراتی کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه در میان340 شرکت فعال که در حوزه بین‌الملل این صنعت فعالیت دارند، از طریق کانال‌های ارتباطی مجازی گردآوری گردید و حدود 150 شرکت به عنوان نمونه براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، به گویه‌های پرسشنامه پاسخ دادند. سپس داده‌های این پرسشنامه‌ها استخراج و با استفاده از نرم‌افزار spss و روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس. تجزیه ‌و ‌تحلیل شدند. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که منابع مالی، منابع اطلاعاتی و منابع رابطه ای بر عملکرد مالی شرکت های صادراتی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of marketing capabilities on the financial performance of export companies

نویسندگان [English]

  • zohreh khajeh saeed
  • Jalal sattarii

Department of Management, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

چکیده [English]

.Exporting is one of the most attractive methods of entering foreign markets for small and medium-sized companies. What is important among these is to examine the factors affecting exports and determine the important variables and then make appropriate policies based on the results of the research and development of the export of goods and services. The present study was conducted in order to investigate the effect of marketing capabilities on the financial performance of export companies. The statistical population consists of small and medium export companies. The research data was collected through a questionnaire among 340 active companies that are active in the international field of this industry, through virtual communication channels, and about 150 companies responded to the questionnaire items based on the Cochran formula and using a simple random sampling method. Then, the data of these questionnaires were extracted and analyzed using spss software, partial least squares method and smart pls software. were analyzed. Examining the results of this research showed that financial resources, information resources and relational resources have a significant effect on the financial performance of export companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing ability
  • financial performance
  • export
  • international company
[1] Sousa, C.M.P., Martinez-Lopez, F.J., Coelho, F., (2008). The determinants of export performance: a review of the research in the literature between 1998 and 2005. Int. J. Manag. Rev. 10 (4), 343–374.
[2] Chen, Sousa, C., He, X., (2016). The determinants of export performance: a review of the literature 2006-2014. Int. Mark. Rev. 33 (5), 626–670.
[3] Jin, B., Jung, S., Jeong, S.W., (2018). Dimensional effects of Korean SME’s entrepreneurial orientation on internationalization and performance: the mediating role of marketing capability. Int. Entrep. Manag. J. 14 (1), 195–215.
[4] Etemad, H. (2005). SMEs’ internationalization strategies based on a typical subsidiary’s evolutionary life cycle in three distinct stages. Management International Review, 45(3), 145–186.
[5] Rojas, R., Morales, V., & Ramos, M. (2013). Influence of technological support, skills and competencies, and learning on corporate entrepreneurship in European technology firms. Technovation, 33(12), 417–430.
[6] Rua, O. L. (2018). From intangible resources to export performance: Exploring the mediating effect of absorptive capabilities and innovation. Review of International Business and Strategy, 28(3/4), 373–394.
[7] Chatzoglou, P., Chatzoudes, D., Sarigiannidis, L., & Theriou, G. (2018). The role of firm-specific factors in the strategy–performance relationship: Revisiting the resource-based view of the firm and the VRIO framework. Management Research Review, 41(1), 46–73.
[8] Bowman, C., & Ambrosini, V. (2003). How the resource based and the dynamic capability views of the firm inform corporate level strategy. British Journal ofManagement, 14(4), 289–303.
[9] Barreto, I. (2010). Dynamic capabilities: A review of past research and an agenda for the future. Journal of Management, 36(1), 256–280.
[10] Katsikeas, C. S., Leonidou, C. L., & Morgan, N. A. (2000). Firm-level export performance assessment: Review, evaluation, and development. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(4), 493–511.
[11] Pezeshkan, A., Fainshmidt, S., Nair, A., Lance Frazier, M., & Markowski, E. (2016). An empirical assessment of the dynamic capabilities–performance relationship. Journal of Business Research, 69(8), 2950–2956.
[12] Aref Manesh, Z., Ansari Samani, H., & Zarei Al-Wandi, S. (2020). Investigating the effect of market entry and strategic direction on firm's financial performance. Journal of Business Administration Researches, 12(23), 59-83.‏
[13] Fuchs, M., & Köstner, M. (2016). Antecedents and consequences of firm’s export marketing strategy: An empirical study of Austrian SMEs (a contingency perspective). Management Research Review, 39(3), 329–355.
[14] Lu, J. W., & Beamish, P. W. (2002). The internationalization and growth of SMEs.ASAC, 2002, 86–96.
[15] Lin, F. J., & Ho, C. W. (2019). The knowledge of entry mode decision for small andmedium enterprises. Journal of Innovation & Knowledge, 4(1), 32–37.
[16] Ricciardi, F., Zardini, A., & Rossignoli, C. (2018). Organizational integration of the IT function: A key enabler of firm capabilities and performance. Journal of Innovation & Knowledge, 3(3), 93–107.
[17] Okpara, J. O. (2009). Entrepreneurial orientation and export performance: Evidence from an emergency economy. International Review of Business Research Papers, 5(6), 195–211.
[18] Tan, Q., & Sousa, C. M. P. (2015). Leveraging marketing capabilities into competitive advantage and export performance. International Marketing Review, 32(1),78–102.
[19] Dhanaraj, C., & Beamish, P. W. (2003). A resource-based approach to the study of export performance. Journal of Small Business Management, 41(3), 242–261.
[20] Morgan, N. A., Kaleka, A., & Katsikeas, C. S. (2004). Antecedents of export venture performance: A theoretical model and empirical assessment. Journal of Marketing, 68(1), 90–108.
[21] Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171–180.
[22] Henderson, R., & Cockburn, I. (1994). Measuring competence? Exploring firm effects in pharmaceutical research. Strategic Management Journal, 15(S1),63–84.
[23] Fernandes, C., Ferreira, J., Raposo, M., Estevão, C., Peris-Ortiz, M., &Rueda-Armengot, C. (2017). The dynamic capabilities perspective of strategic management: A co-citation analysis. Scientometrics, 112(1), 529–555.
[24] Helfat, C. E., & Peteraf, M. (2003). The dynamic resource-based view: Capability lifecycles. Strategic Management Journal, 24(10), 997–1010.
[25] Ferreira, J., & Fernandes, C. (2017). Resources and capabilities’ effects on firm performance: What are they? Journal of Knowledge Management, 21(5),1202–1217.
[26] Khan, K. U., Xuele, Z., Atlas, F., & Khan, F. (2019). The impact of dominant logic and competitive intensity on SMEs performance: A case from China. Journal of Innovation & Knowledge, 4, 1–11.