نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران،

چکیده

هدف تحقیق حاضر نیازسنجی و اولویت‌بندی آموزشی و اقتصادی سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد. داده‌های تحقیق با استفاده از روش سلسله‌مراتبی تحلیل شد. جامعه پژوهش شامل کلیه سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد که بر اساس آمار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان این تعداد به 200 نفر می‌رسد. روش نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد. بر اساس یافته‌های تحقیق مهم‌ترین عوامل موثر در اولویت‌بندی آموزشی سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب از قوی‌ترین عامل تا ضعیف‌ترین عامل عبارت‌اند از: آموزش روش‌های صحیح برقراری ارتباط با گردشگر، آموزش حذف پندارهای نادرست در مورد گردشگری، آموزش راهکارهای صحیح سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، آموزش مبانی اقتصادی گردشگری، آموزش مستمر و متناوب جهت آموزش اصول گردشگری، ایجاد نظام آموزشی موثر و کارا به منظور شناخت نیازهای استراتژیک صنعت گردشگری، آموزش بیمه‌ای و مالیاتی بخش گردشگری، آموزش مبانی حقوقی گردشگری. مهمترین عوامل موثر در اولویت‌بندی اقتصادی سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب از قوی‌ترین عامل تا ضعیف‌ترین عامل عبارت اند از: درآمدزایی در بخش گردشگری ورزشی، درآمدزایی در بخش حمل و نقل و هتلینگ گردشگری، درآمدزایی در بخش توریسم درمانی، درآمدزایی در بخش صنایع دستی گردشگری، درآمدزایی در بخش تفریحی گردشگری، درآمدزایی در بخش بوم‌گردی گردشگری، درآمدزایی در بخش گردشگری فرهنگی و مذهبی، درآمدزایی در بخش گردشگری طبیعی می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Educational and economic needs assessment and prioritization of tourism sector investors

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Bahraminia 1
  • Seyyed Ruhollah Vahdati pur 2
  • Seyed Hossein Yazidi 1

1 Assistant Professor, Department of Economics, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Master's degree, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to assess the educational and economic needs of investors in the tourism sector in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces. Research data were analyzed using the hierarchical method. The research community includes all the investors of the tourism sector in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces, which according to the statistics of the General Directorate of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts of the province, this number reaches 200 people. The sampling method is available in the form of sampling. According to the findings of the research, the most important effective factors in prioritizing the education of investors in the tourism sector in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces, from the strongest factor to the weakest factor, are: training in the correct methods of communicating with tourists, training in removing misconceptions about tourism , teaching the correct investment solutions in the tourism sector, teaching the economic basics of tourism, continuous and intermittent training to teach the principles of tourism, creating an effective and efficient educational system in order to understand the strategic needs of the tourism industry, insurance and tax training in the tourism sector, teaching the legal basics of tourism. The most important effective factors in the economic prioritization of tourism sector investors in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces, from the strongest factor to the weakest factor, are: income generation in the sports tourism sector, income generation in the transportation and hotel tourism sector, income generation in the tourism sector Therapy, income generation in tourism handicraft sector, income generation in tourism recreation sector, income generation in tourism ecotourism sector, income generation in cultural and religious tourism sector, income generation in natural tourism sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Need assessment
  • educational
  • economic
  • investors
  • tourism sector
  • prioritization
رحمانی، فاطمه (1397)، شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در گردشگری شهر مشهد، سازمان گردشگری استان خراسان رضوی، طرح تحقیقاتی.
رفیعی دارانی، هادی؛ رهنما، علی و استادفرد، آزاده. (1399). بررسی تأثیر فضای سرمایه گذاری بر درآمد گردشگری در کشورهای منتخب خاورمیانه. جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، 18(2): 55-86.
سالارزهی حبیب الله؛ میرزاده، آرمینا (1394)، شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار با رویکرد ترکیبی SWOT-AHP، منبع: پژوهش‌های مدیریت عمومی سال هشتم، شماره 30.
ابطحی، سید محمد (1383)، آموزش و به‌سازی سرمایه‌های انسانی، تهران: موسسه فرهنگی کتاب لانیز.
آنچه‌ای، امیرحسین (1383)، بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در کشور‌های مالزی، ترکیه وتونس و ارائه راهکارهای مناسب برای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
آپوستولو پولوس، یورکوس (1384)، جامعه شناسی گردشگری، ترجمه و اقتباس دکتر بیژن شفیعی، رشت: انتشارات وارسته.
چراغی، مهدی؛ اجزائ شکوهی، محمدو الهی چورن، محمد علی. (1401). اولویت بندی سرمایه گذاری مالی در شهرستان‌های استان مازندران با رویکرد توسعه پایدار گردشگری. برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 11(43).
خاکساری، علی (1387)، مدیریت و اقتصاد حمل ونقل وصنعت جهانگردی، موسسه آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی.
صباغی کرمانی، مجید (1379). صنعت جهانگردی در ایران، تخمین عرضه و تقاضای جهانگردی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
ضرغام، حمید (1383)، مسیرشغلی و ضرورت آموزش نیروی انسانی در صنعت هتل‌داری و جهانگردی، فصلنامه مطالعات جهانگردی، سال 2، شماره 6.
غفاری، ‌‌ها‌دی؛ مولایی محمد علی (1388)، مقاله «صنعت توریسم در ایران: چالش‌ها‌ و راهکار‌ها»، مدیریت توریسم،‌ شماره 186-185.
کریمی و زاهدی کیوان (1390) تعیین شاخص سرمایه گذاری اقتصادی در تخصیص بهینه تسهیلات به صنعت گردشگری در شرایط عدم قطعیت، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 19، شماره 59 صص 151-173.
لاندبرگ، دافلند (1383)، اقتصاد گردشگری، توجمه محمدرضا فرزین، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌ها‌ی بازرگانی.
مختاری مرتضی، طیبی سید کمیل، میر محمد صادقی جواد (1395). اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در بخش خدمات به روش تصمیم‌گیری تاپسیس فازی، مطالعه موردی: سازمان آ.ت.. پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی). شماره ۱۶ (۱): ۱۲۱-۱۴۰.
موسایی، میثم (1383)، تخمین تقاضای گردشگری در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه بازرگانی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌ها‌ی بازرگانی وزارت بازرگانی.
Azadeh, A.; Osanloo, M. & Ataei, M. (2010). A new approach to mining method selection based on modifying the Nicholas technique, Applied Soft Computing, V 10, I 4, 1040–1061.
Roxas, F. M. Y., Rivera, J. P. R., & Gutierrez, E. L. M. (2020). Framework for creating sustainable tourism using systems thinking. Current Issues in Tourism23(3), 280-296.
Saaty, T. L. (2001). Decision making for leader, RWS Publication.
Van Delft, A., & Nijkamp P. (1976). A multi-objective decision model for regional development, environmental quality control and industrial land use. Papers in Regional Science. 36. No. 1. 35–57.
Yun, Q.X. & Huang, G.Q. (1987). A fuzzy set approach to the selection of mining method, Mining Science and Technology, V.6, I.1, 9–16.