نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 مربی ، گروه حسابداری ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، واحد سیرجان،دانشگاه آزاد اسلامی ، سیرجان، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مشارکت رسانه‌های اجتماعی بر مدیریت سبز (مطالعه موردی کارکنان شرکت‌های صنعتی شهرکرد) می‌باشد. پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 3000 نفر از شرکت های صنعتی شهرکرد می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 219 نفر به عنوان نمونه انتخاب و با روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. در این پژوهش از پرسشنامه مشارکت رسانه های اجتماعی جهانبانی(1397) و پرسشنامه مدیریت سبز استفاده گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که میزان استفاده از رسانه های اجتماعی، نوع استفاده از رسانه‌های اجتماعی و میزان اعتماد به کاربران در رسانه‌های اجتماعی بر مدیریت سبز تأثیر مثبت دارد. این یعنی با دسترسی آسان مردم به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، اینترنت به جزء جدا نشدنی زندگی، تبدیل شده است. شرکت‌ها به منظور استفاده بهینه از فضای ایجاد شده در تلاش هستند تا از این فرصت به نحو مطلوب و به نفع خود استفاده نمایند و مدیریت سبر را بهبود دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of social media participation on green management (case study of employees of Shahrekord industrial companies)

نویسندگان [English]

  • mostafa Torki 1
  • Tahere razavi karamoz 2
  • Amirhossein Moghaddas 3
  • siyavosh alirezaei 3

1 Master of Business Administration student, Department of Management, Faculty of Humanities, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

2 Instructor, Department of Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran.

3 Master of Public Administration, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran

چکیده [English]

Ensuring the quality of goods during their transportation along the supply chain has always been an important issue. Blockchain technology, with data registration, guaranteeing its transparency and immutability, has always attracted the attention of researchers in the field of supply chain. In Iran, due to the increasing growth of competitors in the dairy industry, increasing productivity in the supply chain of this industry is an important issue. The purpose of this research is to introduce the effective factors in the implementation of blockchain in the dairy products industry and also to examine their structural relationships. For this purpose, after extracting the factors from the research literature, its effectiveness was determined by the fuzzy Delphi technique. Out of the 39 extracted indicators, 27 indicators remained in the research and were analyzed with fuzzy Dimetal technique. According to the results of fuzzy fuzzy analysis, considering the maturity level of blockchain technology is the most effective factor and creating speed is the most effective factor for the implementation of blockchain in the desired industry. The results of this research will help those who plan to implement blockchain in the dairy products company to know the factors they should consider for this work. The studies of subsequent researchers can facilitate the achievement of this goal by modeling or presenting how to implement this technology in the desired industry. Also, researchers can investigate different application areas for blockchain implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • supply chain
  • Dimtel
  • fuzzy fuzzy
  • dairy products
حاجی زاده و همکاران (1399)، پژوهشی با عنوان"بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر رفتار خرید سبز مصرف کنندگان با بهره گیری از مدل پذیرش فناوری
قاسم‏زاده، مرتضی (1390)، نقش شبکه‏های اجتماعی در تحولات منطقه‏ای و بین‏المللی، پرتال سیاست ما، دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای. Mcstudies.ir
مزارعه زاده، رضا و پرنیان، یاسر و حبیبی نژاد، معصومه، (1394)، بررسی تأثیر آگاهی مدیریت سبز بر استراتژی مدیریت سبز و عملکرد سازمان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان- مجتمع بندری امام خمینی ره)، دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه، تهران.
Ahmad, N.S.; Musa, R.; Harris, M. and Harun, M. (2016), The impact of social media content marketing (SMCM) towards brand health, Procdia Economics and Finance, 37, 331-336.
Anderson, M. & Jiang, J. (2018). Teens, Social Media and Technology 2018. PewResearch Center. Retrieved from, http://www. pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-mediatechnology- 2018
Chae, J. (2019). Reexamining the Relationship between Social Media and Happiness: The Effects of Various Social Media Platforms on Reconceptualized Happiness, Telematics and Informatics, DOI: org/10.1016/j.tele.2018.04.011
Chung, Q.H.; Andreev, P.; Benyoucef, M.; Duane, A. O. and Rilly, P. (2017). Managing an organizations social media presence: An empirical stages of growth model, International Journal of Information Management, 37, 1405-1417.
Jabbour, CJC, ABLS Jabbour, K Govindan, AA Teixeira and WRS Freitas. (2013). Environmental management and operational performance in automotive companies in Brazil: the role of human resource management and lean manufacturing, Journal of Cleaner Production, 47:129–140.
Keegan, B.J. and Rowley, J. (2017). Evaluation and decision making in social media marketing, Management Decision, 55(1), 15-31
Mishra RK, S Sarkar and J Kiranmai. (2014). Green HRM: innovative approach in Indian public enterprises. World Review of Science, Technology and Sustainable Development, 11(1): 26–42.
Safiullah, M.; Pathak, P.; Singh, S. and Anshul, A. (2017). Social media as an upcoming tool for political marketing effectiveness, Asia Pacific Management Review, 22(1), 10-15.‌
Wei, L. Q., Liu, J., & Herndon, N. C. (2011). SHRM and product innovation: Testing the moderating effects of organizational culture and structure in Chinese firms, The International Journal of Human Resource Management, 22(01): 19–33. 49.
Zainal, N.; Harun, A. and Lily, J. (2017). Examining the mediating effect of attitude towards electronic words-of mouth (eWOM) on the relation between the trust in eWOM source and intention to follow eWOM among Malaysian travelers, Asia Pacific Management Review, 22(1): 44-35.
Zoogah, D.B. (2011). The dynamics of Green HRM behaviors: a cognitive social informationprocessing approach, Zeitschrift für Personalforschung/German Journal of Research in HumanResource Management, 25(2): 117-13.