نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، واحد سیرجان،دانشگاه آزاد اسلامی ، سیرجان، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مشارکت رسانه‌های اجتماعی بر مدیریت سبز (مطالعه موردی کارکنان شرکت های صنعتی شهرکرد)می‌باشد. پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 3000 نفر از شرکت های صنعتی شهرکرد می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 219 نفر به عنوان نمونه انتخاب و با روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه بین آنها توزیع گردید.در این پژوهش از پرسشنامه مشارکت رسانه های اجتماعی جهانبانی(1397) و پرسشنامه مدیریت سبز استفاده گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که میزان استفاده از رسانه های اجتماعی، نوع استفاده از رسانه های اجتماعی و میزان اعتماد به کاربران در رسانه های اجتماعی بر مدیریت سبز تاثیر مثبت دارد. این یعنی با دسترسی آسان مردم به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، اینترنت به جزء جدا نشدنی زندگی، تبدیل شده است. شرکت ها به منظور استفاده بهینه از فضای ایجاد شده در تلاش هستند تا از این فرصت به نحو مطلوب و به نفع خود استفاده نمایند و مدیریت سبر را بهبود دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of social media participation on green management (case study of employees of Shahrekord industrial companies)

نویسندگان [English]

  • mostafa Torki 1
  • Amirhossein Moghaddas 2
  • siyavosh alirezaei 2

1 Master of Business Administration student, Department of Management, Faculty of Humanities, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

2 Master of Public Administration, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran

چکیده [English]

The main goal of this research is to investigate the impact of social media participation on green management (case study of Shahrekord industrial company employees). The current research is practical in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population of this research is 3000 people from Shahrekord industrial companies, 219 people were selected as a sample using Morgan's table and the questionnaire was distributed among them by simple random sampling method. ) and green management questionnaire was used. SPSS and PLS software were used to analyze the data and test the hypotheses. The results showed that the amount of use of social media, the type of use of social media and the amount of trust in users in social media have a positive effect on green management. This means that with people's easy access to cyberspace and social networks, the Internet has become an inseparable part of life. In order to make optimal use of the created space, companies are trying to use this opportunity optimally and to their advantage and improve the management of Saber.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • social media
  • green management