نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور استان سمنان ،گرمسار ،ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی رابطه فرهنگ نوآوری با دو مفهوم دارایی های دانشی و نوآوری محصول است. با توجه به اینکه جایگاه دارایی های دانشی از اهمیت بسیار بالایی در پیشرفت شرکت ها دارند و منجر به نوآوری محصول جدید می گردد و همچنین تاثیر خاص فرهنگ نوآوری بر این دو عامل ضرورت دارد. توسعه نوآوری های فناورانه موفق برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی یک شرکت ضروری است روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردی است جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران شرکت های تولیدی با تکنولوژی بالا و متوسط( دستگاه های خاصی برای تولید محصول) در شهرک صنعتی گرمسار و تهران که 60 نفر می باشند تشکیل داده است. که از روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس استفاده می شود و چون تعداد جامعه محدود است و برای جامعه محدود تعداد افراد نمونه طبق جدول مورگان و فرمول جوامع محدود کوکران 58 نفر می باشد. در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها از یک پرسشنامه طبق طیف لیکرت 5 درجه ای استفاده می شود. نتایج نشان میدهد رابطه مستقیمی بین فرهنگ نوآوری با دارایی دانشی و نوآری محصول وجود دارد که در نتیجه به نوآوری محصول در سازمان ختم میشود و یک مزیت رقابتی قابل توجه و دست نیافتنی برای سازمان ها ایجاد می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The moderating role of innovation culture in the relationship between knowledge assets and product innovation

نویسندگان [English]

  • Vahid Haddadi 1
  • Zohra Elmirzai 1
  • Hamidreza Waziri Gohar 2

1 Master's student, Department of Management, Payam Noor University, Semnan Province, Garmsar, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to study and investigate the relationship between culture of innovation and two concepts of knowledge assets and product innovation. Considering that the position of knowledge assets is of great importance in the development of companies and leads to new product innovation, and also the special effect of innovation culture on these two factors is necessary. The development of successful technological innovations is necessary to create and maintain the competitive advantage of a company. The descriptive survey research method is of an applied type. and Tehran, which has 60 people. . that the available simple random sampling method is used and because the number of the community is limited and for the limited community the number of sample people is 58 people according to Morgan's table and Cochran's formula of limited communities. In this research, a questionnaire based on a 5-point Likert scale is used to collect data. The results show that there is a direct relationship between innovation culture and intellectual property and product innovation, which results in product innovation in the organization and creates a significant and unattainable competitive advantage for organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual property
  • moderating effects
  • Innovation
  • technological
فربد، الف. (1398)، حد اقل مربعات جزئی smart PLS، انتشارات مهرگان قلم.
فربد و همکاران (1400)، تحلیل داده‌های پرسشنامه‌ای به کمک spss25، انتشارات مهرگان قلم
حیدرعلی، ه.(1397)، مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، انتشارات سمت
شمسی، س. (1399). سرمایه فکری، فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی، دوره 1، شماره 2، ص 15-22
خانزاده، س. (1400). بررسی تأثیر نوآوری خدمات بر رضایت مشتری با نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: مشتریان موسسه اعتباری کوثر شهرستان آستارا)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
آزرمان، ک. (1397). رابطه دارایی‌های دانشی با قابلیت نوآوری با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر جهت گیری بازار، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
شعبانی اسرمی، م. (1398). تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد نوآوری محصول (مورد مطالعه: شرکت نرم افزاری جادوی فکر در استان مازندران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی علامه امینی
مصلح، ع. (1393). تأثیر هوش سازمانی بر نوآوری فناورانه در شرکت‌های دانش بنیان، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت، دوره 73، ص 33 تا9