نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان ،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان ،ایران

چکیده

این پژوهش هدف سنجش رضایت شغلی کارکنان مجموعه فروشگاه های یک بنگاه اقتصادی در شهر اصفهان و ارائه راهکارهای اصلاحی بر مبنا و با استفاده از مدل کانو انجام شد. جامعه آماری شامل تمام کارکنان فروش و نمونه آماری برابر با 105 نفر بود، نتایج پژوهش نشان داد 15 مولفه از 23 مورد بررسی از دیدگاه کارکنان به عنوان مولفه های بی اثر، 4 مولفه به عنوان مولفه قابل تردید، 2 مولفه به عنوان مولفه های عملکردی و دو ویژگی به عنوان مولفه های معکوس شناسایی شده اند، از طرفی با توجه به سطح رضایتمندی نسبی کارکنان مشخص شد لازم است مدیران ارشد سازمان در برنامه ریزی های کلان خود اثرات برنامه ریزی ها را بر سطح رضایتمندی و نارضایتی کارکنان به صورت توامان مورد سنجش قرار دهند و در راستای برگزاری دوره های تخصصی و وجود تسهیلات رفاهی اهتمام ورزند و از هرگونه افزایش فشار کاری و اصرار بر حضور در محل کار در روزهای تعطیل پرهیز کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on the job satisfaction of the sales staff of a manufacturing complex in Isfahan city

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza akhavan Saraf 1
  • Amir Hossein ashtari 2

1 Assistant Professor, Faculty of Management, Sheikh Bahai University, Isfahan, Iran

2 Master's student, Faculty of Management, Sheikh Bahai University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to measure the job satisfaction of the employees of the stores of an economic enterprise in Isfahan city and to provide corrective solutions based on and using the Kano model. The statistical population included all sales employees and the statistical sample was equal to 105 people. The results of the research showed that 15 components out of 23 examined from the employees' point of view are ineffective components, 4 components are questionable components, and 2 components are functional components. and two characteristics have been identified as inverse components, on the other hand, according to the level of relative satisfaction of the employees, it was determined that it is necessary for the senior managers of the organization to measure the effects of the plans on the level of satisfaction and dissatisfaction of the employees in their macro plans. place and pay attention to the holding of specialized courses and the existence of welfare facilities and avoid any increase in work pressure and insistence on being at work on holidays.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job satisfaction
  • Kano model
  • sales staff
  • specialized courses
[1] موسوی بازرگانی، سیدجلال و شادی ابراهیمی. "بررسی تأثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر فروشنده بر عملکرد شغلی و رضایت شغلی) مورد مطالعه: شرکت‌های فعال مستقر در شهرک صنعتی شماره 2 ارومیه)"، کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کارها، 1399.
[2] خسروی پور، بهمن، سهیلا پورجاوید و حسنعلی کوره پز. "عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان." جغرافیا و روابط انسانی 1 (5)، 187 -177.1401
[3] دلاور حاجی یار، علی‌اکبر، شاهرخ مقصودی و حمید چمنزاری. "بررسی تأثیر آموزش سبک رهبری تحول‌گرا و تبادل گرا به سرپرستاران بر رضایت شغلی پرستاران شاغل." مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه 9 (1)،55 -45.2021
[4] خیران، حسن، مریم بهمنی و محمد عقیقی. "بررسی تأثیر راهبردهای جبران خدمات بر رضایت شغلی در بین کارمندان شرکت خصوصی." پژوهش‌های روانشناختی در مدیریت 2 (7)، 64 -45.1400
[5]Purwadi, D. C. Darma, W. Febrianti, and D. Mirwansyah. (2020), “Exploration of Leadership, Organizational Culture, Job Satisfaction, and Employee Performance.” Technium Social Sciences Journa,l 6(1), 116–130.
[6]Kurdi, B., M. Alshurideh, and A. Alnaser. (2020),“The Impact of Employee Satisfaction on Customer Satisfaction: Theoretical and EmpiricalUnderpinning.” Management Science Letters,10(15), 3561-3570.
[7] Sabuhari, R., A. Sudiro, D. Irawanto, and M. Rahayu. (2020), “The Effects of Human Resource Flexibility, Employee Competency, Organizational Culture Adaptation and Job Satisfaction on Employee Performance.” Management Science Letter, 10(8), 1775-1786.
[8] Goula, A., T. Rizopoulos, M. A. Stamouli, M. Kelesi, E. Kaba, and S. Sotirios. (2022), “Internal Quality and Job Satisfaction in Health Care Services.” Environmental Research and Public Health 1(2),1-19
[9] Kasmawati, k., and M. Rianti. (2022), “The Effect of Job Satisfaction and Organizational Climate Factors on Employee Performance at the Education Office of Bone Regency.” Journal of Indonesian Scholars for Social Research,1(2),1-19
[10] Nzumile, J. M., and I. W. Taifa. (2021),“Stratification of Students’ Satisfaction Requireme nts using The Kano Model.” Business Education Journal (BEJ) 2 (1),1-16