نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استادیار ،مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی؛ تهران؛ ایران

2 استاد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، شناسایی زمینه‌های کارکردیِ برخوردار از مزیت نسبی برای کمک به توانمندسازی و توسعه مشاوران ترویج کشاورزی خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی مربوطه در سطح دو استان تهران و البرز را مد نظر داشت. بر این اساس با توجه به امکان بکارگیری یافته‌ها در میدان عمل، این پژوهش به لحاظ جهت‌گیری کلی و هدف در شمار پژوهش‌های کاربردی تصمیم‌گرا قرار دارد. از منظر درجه کنترل محقق بر متغیرهای مورد مطالعه و شرایط زمینه‌ای پژوهش نیز، نوعی تحقیق غیرآزمایشی به شمار می‌رود که در بازه‌ای تک‌مقطعی از زمان، به توصیف پدیده‌های‌ مورد بررسی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، 25 نفر از خبرگان کلیدی از بخش‌های دولتی و خصوصی را در بر داشت که همگی به شکل هدفمند مورد انتخاب و بررسی قرار گرفتند. روش انجام پژوهش نیز بر انجام مطالعات اسنادی، مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند و همچنین پیمایش کمّی با استفاده از یک نسخه پرسشنامه محقق‌ساخته مبتنی بود. برای شناسایی شکاف‌های کارکردی موجود در حوزه عملکرد بنگاه‌های ترویج خصوصی یا به بیان دیگر شناسایی درجات مزیت نسبی زمینه‌های مختلف خدمات‌‌رسانی بنگاه‌های یاد شده در منطقه، میانگین وزنی امتیاز تفاوت‌ها با استفاده از رابطه نیازسنجی بوریچ محاسبه شد. بر اساس یافته‌های حاصل از تحلیل نظرات افراد نمونه آگاهان و مزیت‌های نسبی محاسبه شده، «تبلیغات، تحریک، ساماندهی و تقویت بعد تقاضا برای فرآیندهای تحقیق و توسعه و نوآوری‌های کشاورزی» اولویت‌دارترین؛ و «اجرای طرح‌های نظارت و ارزشیابی جهت اطمینان از کیفیت خدمات ترویج و ارزیابی از کسب و کارهای فعال در منطقه» کم‌اولویت‌ترین حوزه خدماتی برای تمرکز نقش‌آفرینی مشاوران خصوصی کشاورزی در منطقه شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Services with a comparative advantage for the development of private consulting businesses in the agricultural employment market

نویسندگان [English]

  • Irfan alimirzaei 1
  • Seyyed Mahmoud hoseini 2

1 Assistant Professor of Agricultural Education and Extension Institute; Agricultural Research, Education and Promotion Organization; Tehran; Iran

2 Professor, Department of Agricultural Promotion and Education, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

چکیده [English]

The current research aimed to identify the functional areas with relative advantage to help empower and develop private agricultural extension consultants and related economic enterprises at the level of two provinces of Tehran and Alborz. Based on this, considering the possibility of applying the findings in the field of practice, this research is among the decision-oriented applied research in terms of general orientation and goal. From the point of view of the researcher's degree of control over the variables under study and the background conditions of the research, it is considered a type of non-experimental research that describes the phenomena under investigation in a single period of time. The statistical population of the research included 25 key experts from the public and sectors, whom were purposefully selected and examined. The research method was based on documentary studies, semi-structured interviews, and quantitative survey using a researcher-made questionnaire. In order to identify functional gaps in the field of performance of private promotion companies, or in other words, to identify the degree of relative advantage of the various service delivery areas of the mentioned companies in the region, the weighted average score of the differences using the needs assessment relationship was calculated. Based on the findings from the analysis of the opinions of knowledgeable sample people and the calculated relative advantages, "advertising, stimulating, organizing and strengthening the demand dimension for research and development processes and agricultural innovations" is the most prioritized; and "Implementation of monitoring and evaluation plans to ensure the quality of promotion and evaluation services from active businesses in the region" were identified as the least priority service areas for focusing on the role of private agricultural consultants in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural innovation system
  • promoting pluralistic agriculture
  • private consulting services
  • professional competence
  • comparative advantage in services