نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسنده

مدرس و مشاور صنعت و دانشگاه، دکتری مدیریت کسب و کار

چکیده

خلاقیت و نوآوری و توان کشف فرصت‌های جدید از بارزترین ویژگی‌های کارآفرینان است. کارآفرینی در واقع نوعی کنش انسانی می‌باشد که در عرصه فعالیت اقتصادی به وجود می‌آید. رقابت در تکنولوژی و تضمین و تداوم حیات و بقا در سازمان‌ها و صنایع نیازمند یافتن راه‌حل‌ها و روش‌های جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات، فرآیندها و روش‌های جدید بستگی زیادی دارد. کارآفرینی در سازمان‌ها و صنایع، شامل پرورش رفتارهای کارآفرینانه در این حوزه است که در آن، مدیران شرایطی را فراهم می‌کنند تا کلیه کارکنان از روحیه کارآفرینی برخوردار شوند. این پژوهش در صدد شناسایی چالش‌های نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی در سازمان توسعه تجارت ایران می‌باشد و سعی بر آن شده که یک مدل تلفیقی از این مشکلات تحت عنوان موانع کارآفرینی در این حوزه تهیه شود که موانع مورد بررسی شامل آموزش، ویژگی‌های مدیران سازمان توسعه تجارت ایران، بُعد زمان و تکنولوژی می‌باشد. همچنین به بحث درباره برنامه‌های آموزشی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه و ترویج کارآفرینی پرداخته شده است و تلاش گردیده تا اهمیت نقش کارآفرینی و دیدگاه کارآفرینانه در راه‌اندازی کسب و کار و مدیریت سازمان‌های بزرگ نشان داده شود. داده‌ها با آزمون‌های تی استیودنت، آزمون معناداری ضریب همبستگی اسپیرمن (p) و آزمون معناداری بتا (β) و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the development of entrepreneurship for creativity and innovation in organizations and industries: providing challenges and solutions

نویسنده [English]

  • Hassan Ali Mahmoudi

Lecturer and consultant of industry and university, PhD in business management

چکیده [English]

Creativity and innovation and the ability to discover new opportunities are among the most obvious characteristics of entrepreneurs. Entrepreneurship is actually a kind of human action that occurs in the field of economic activity. Competition in technology and guaranteeing and continuity of life and survival in organizations and industries requires finding new solutions and methods to deal with problems, which depends a lot on innovation, innovation, creation of new products, processes and methods. Entrepreneurship in organizations and industries includes the cultivation of entrepreneurial behaviors in this field, in which managers provide conditions so that all employees enjoy the spirit of entrepreneurship. This research aims to identify the challenges of innovation, creativity and entrepreneurship in Iran's Trade Development Organization and an attempt has been made to prepare a unified model of these problems under the title of barriers to entrepreneurship in this field, which include education, characteristics The managers of the Iran Trade Development Organization are the dimensions of time and technology. Also, it has been discussed about educational programs as one of the strategies for developing and promoting entrepreneurship, and an effort has been made to show the importance of the role of entrepreneurship and the entrepreneurial perspective in starting a business and managing large organizations. The data were analyzed with Student's t-test, Spearman's correlation coefficient (p), beta (β) significance test, and linear regression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • innovation
  • entrepreneurship
  • organizational culture
  • Iran Trade
  • Development
  • Organization
مقیمی، سیدمحمد، «عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمان­های بخش خدمات اجتماعی و فرهنگی دولتی ایران». مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 7، صص 87-27، 1383
کردنائیچ، اسدالله؛ اکبری، حسن و رضائیان، علی، «بررسی موانع کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه شرکت صنعت چوب شمال)». مجله تدبیر، ویژه­نامه مدیریت، فصلنامه مدرس علوم انسانی، صص 159-143، 1386
Duncan, W.J., Ginter, M.P., Rucks, A.C. & Jacobs, T.D. (1988). Intrapreneurship and the reinvention of the corporation. Business Horizons, 31(3), 16-21.
Stevevson, H., and Gumpert, D. (1985). The hesrt of entreneurship. arvard business review, 63(2), 85-94.
Echols, A., and Nech, C. (1998), The impact of behaviors and strucxture on coreporate entrepreneurial success. Journal of managerial psychology, 13(1/2), 1-10.
Stoner, J., Freeman, E., and Gilbert D. (1995). Management, prentice hall
Douglas, E.J & Shepherd, D.A. (1999). Entrepreneurship as A utility maximizing response. Journal of business venturing, Vol. 15.
Antonic, B., and Hisrich, R.D. (2001). Entrepreneurship: construct refinement and cross cultural validation. Journal of business venturing, Vol. 16.
Dess, G.G., Irland, R.D. and Zahra, S.A. (2003). Emerging issues in corporate entrepreneurship. Journal of management, Vol. 29.
Mueller, S.L., and Thomas, A. (2000). Culture and entrepreneurial potential: Anine country study of locus of control and innovativeness. Journal of business venturing, Vol. 16.
Vecchio, R.P. (2003). Ntrepreneurship and leadership: common trends and common threeds. Hnman resourse management review, Vol. 13.
Gracia, E. (2004). Corporate Short-term Thinking and the Winner-take-all Market. Available at SSRN 445260.