نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

تضمین کیفیت کالاها به هنگام جابه‌جایی آن در طول زنجیره تامین همواره مسئله‌ی مهمی بوده‌است. تکنولوژی بلاکچین با ثبت داده، تضمین شفافیت و تغییرناپذیری آن، همواره مورد توجه پژوهشگران در حوزه زنجیره تامین قرار گرفته‌است. در ایران با توجه به رشد روزافزون رقبا در صنایع لبنی، افزایش بهره‌وری در زنجیره تامین این صنعت مسئله‌ای حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش معرفی عوامل موثر در پیاده‌سازی بلاکچین در صنعت فراورده‌های لبنی و همچنین بررسی روابط ساختاری آن‌ها است. به این منظور، پس از استخراج عوامل از ادبیات تحقیق، میزان موثر بودن آن توسط تکنیک دلفی فازی تعیین شد. از 39 شاخص استخراج‌شده، 27 شاخص در تحقیق باقی ماندند و با تکنیک دیمتل فازی تردیدی تحلیل شدند. مطابق با نتایج تحلیل دیمتل فازی تردیدی، درنظرگرفتن میزان بلوغ فناوری بلاکچین موثرترین عامل و ایجاد سرعت تاثیرپذیرترین عامل برای پیاده‌سازی بلاکچین در صنعت موردنظر هستند. نتایج این تحقیق به کسانی که قصد پیاده سازی بلاکچین در شرکت فراورده های لبنی دارند کمک می کند تا عواملی که باید برای این کار درنظر بگیرند را به خوبی بشناسند. مطالعات محققان بعدی می تواند با مدلسازی یا ارائه ی نحوه ی پیاده سازی این تکنولوژی در صنعت موردنظر ، دستیابی به این هدف را تسهیل کند. همچنین محققان می توانند حوزه های متفاوت کاربردی برای پیاده سازی بلاکچین مورد بررسی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a structural model for blockchain implementation in the dairy products industry

نویسندگان [English]

  • Fatima Jamali 1
  • Abdulhamid safaei Qadiklai 2
  • Hamidreza Fallah Lajimi 3

1 Master's student, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran

2 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran

3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Ensuring the quality of goods during their transportation along the supply chain has always been an important issue. Blockchain technology, with data registration, guaranteeing its transparency and immutability, has always attracted the attention of researchers in the field of supply chain. In Iran, due to the increasing growth of competitors in the dairy industry, increasing productivity in the supply chain of this industry is an important issue. The purpose of this research is to introduce the effective factors in the implementation of blockchain in the dairy products industry and also to examine their structural relationships. For this purpose, after extracting the factors from the research literature, its effectiveness was determined by the fuzzy Delphi technique. Out of the 39 extracted indicators, 27 indicators remained in the research and were analyzed with fuzzy Dimetal technique. According to the results of fuzzy fuzzy analysis, considering the maturity level of blockchain technology is the most effective factor and creating speed is the most effective factor for the implementation of blockchain in the desired industry. The results of this research will help those who plan to implement blockchain in the dairy products company to know the factors they should consider for this work. The studies of subsequent researchers can facilitate the achievement of this goal by modeling or presenting how to implement this technology in the desired industry. Also, researchers can investigate different application areas for blockchain implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • supply chain
  • Dimtel
  • fuzzy fuzzy
  • dairy products