نوع مقاله : مقاله پژوهشی( کیفی )

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام،تهران ،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام،تهران ، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران،

چکیده

تحول دیجیتال در سال‌های اخیر بسیاری از صنایع را دگرگون ساخته است. از پیامدهای تحول دیجیتال می‌توان به تغییر ساختارها، رویه‌ها و فرآیندها اشاره کرد. موج تحول دیجیتال صنعت بانکداری را نیز دچار تغییرات اساسی نموده است. بانکداری دیجیتال به ارائه خدمات بانکی بر بستر فناوری‌های دیجیتال گفته می‌شود. صنعت بانکداری ایران در سال‌های اخیر به سمت خدمات دیجیتال روی آورده است و می‌توان این صنعت را یکی از صنایع پیشرو در کشور دانست. با این حال موانع ورود استراتژیکی در راه بانک‌ها برای پیوستن به موج تحول دیجیتال وجود دارد و بعضاً آن‌ها را از پیوستن به این موج باز می‌دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش فراترکیب موانع ورود استراتژیک به صنعت بانکداری دیجیتال در ایران را بررسی می‌کند. این پژوهش در یک بازه ده سال از سال 1391 تا 1401 پژوهش‌های صورت گرفته در این حوزه را بررسی و مهمترین موانع ورود استراتژیک به صنعت بانکداری دیجیتال را استخراج نموده است. بررسی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که موانع ورود استراتژیک به صنعت بانکداری دیجیتال در ایران به دو دسته کلی «درونی» و «بیرونی» تقسیم شده و عواملی نظیر: موانع فرهنگی، مدیریتیف فناوری، مالی، سیاسی-حقوقی و مهارتی در بر آن اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Barriers to strategic entry into the digital banking industry in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin rashidi 1
  • Mohammad Mubin Shafii Natiq 2
  • Soroush Shaygan Nariman 3

1 Master's student of Islamic studies and business management, majoring in finance, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

2 Master's student of Islamic studies and business management, majoring in finance, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

3 Master's student in Islamic Studies and Business Management, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Digital transformation has transformed many industries in recent years. One of the consequences of digital transformation can be mentioned the change of structures, procedures and processes. The wave of digital transformation has also caused fundamental changes in the banking industry. Digital banking is the provision of banking services based on digital technologies. Iran's banking industry has turned to digital services in recent years and this industry can be considered one of the leading industries in the country. However, there are strategic entry barriers in the way of banks to join the wave of digital transformation and sometimes it prevents them from joining this wave. The present study examines the barriers to strategic entry into the digital banking industry in Iran using the meta-composite method. In a period of ten years from 1391 to 1401, this research has examined the researches conducted in this field and has extracted the most important barriers to strategic entry into the digital banking industry. Research studies show that barriers to strategic entry into the digital banking industry in Iran are divided into two general categories: "internal" and "external" and factors such as: cultural, managerial, technological, financial, political-legal and skill barriers. They are effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking
  • digital banking
  • digital transformation
  • digital strategy
[1] ادیب حاج باقری، محسن، صلصالی، مهوش، پرویزی، سرور (1389)، روش تحقیق کیفی، تهران: نشر تحفه
[2] آماده، حمید، جعفرپور، محمود (1388)، بررسی موانع و راهکارهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی در بانک‌های خصوصی کشور، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 1(36)، 13-38.
[3] شامی زنجانی، مهدی، نبیی، فراز، ایراندوست، شادی (1400)، ناخدایی دیجیتال: راهنمای تحول سازمان‌ها در عصر دیجیتال، تهران: آریانا قلم
[4] صرافی زاده، اصغر، شهسواری، حمید رضا (1394)، موانع استقرار سیستم بانکداری جامع (Core Banking)، خط مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 6 (شماره 1(پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)), 33-46.
[5] طجرلو، علیرضا، انصاری، منوچهر، دیواندری، علی، کیماسی، مسعود (1400)، طراحی چارچوب توسعه محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال (نمونه‌پژوهی: بانک ملت)، مدیریت صنعتی, 13(4), 559-579.
[6] عباسی، ابراهیم، رجبی میاندره (1393)، بررسی عوامل مؤثر و موانع وفاداری الکترونیکی به خدمات بانکداری الکترونیکی در مشتریان بانک‌های خصوصی در استان گلستان، مجله مدیریت بازرگانی، 6 (4)، 827-844.
[7] عرب، سید محمد؛ ابراهیم­زاده پزشکی، رضا و مروتی شریف­آبادی، علی (1393). «طراحی مدل فراترکیب عوامل مؤثر بر طلاق با مرور نظام­مند مطالعات پیشین». ایپیدمولوژی ایران، 10(4)،22-10.
[8] عسگری، طیبه، نعیمی صدیق، علی، عبدالشاه، محمد (1398)، تدوین راهبردهای نوین در صنعت بانکداری با تکیه بر فناوری‌های دیجیتال، فصلنامه علمی راهبرد، 28(3)، 5-34.
[9] محمدپور، پریماه و صاحب، طاهره،1400، ارائه مدلی جهت توسعه اثربخش تجربیات مشتری در اکوسیستم بانکداری دیجیتال با تمرکز بر مدل‌ها و معماری‌های مرجع، پنجمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی، مشهد،https://civilica.com/doc/1386012
[10] حیدرزاده اقدم، نرجس (1400)، ارائه الگوی مدیریت ریسک در بانکداری دیجیتال رویکرد عقلانی، فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه گـذاری، دوره 10، شماره 37، 489-
[11] Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative Research, 1(3), 385–405.
[12] CASP - Critical Appraisal Skills Programme (2020, December 2). CASP - 10 questionsto help you make sense of a Qualitative research. Retrieved from https://casp-uk.net/
[13] Finfgeld, D. L. (2003). Metasynthesis: The state of the art--so far. Qualitative Health Research, 13(7), 893–904.
[14] Gupta, S. (2018). Driving digital strategy: A guide to reimagining your business. Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press.
[15] Karakaya, F., & Stahl, M. J. (1989). Barriers to entry and market entry decisions in consumer and industrial goods markets. Journal of marketing, 53(2), 80-91.
[16] King, N. (2010). Interviews in qualitative research. Los Angeles: SAGE.
 [17] Krume Nikoloski (2014). The Role of Information Technology in the Business Sector, 3(12), 303–309. Retrieved from http://www.ijsr.net/
[18] Lachal, J., Revah-Levy, A., Orri, M., & Moro, M. R. (2017). Metasynthesis: An Original Method to Synthesize Qualitative Literature in Psychiatry. Frontiers in Psychiatry, 8.
[19] Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard business review, 86(1), 78.
[20] Reis, J., Amorim, M., Melão, N., Matos, P. (2018). Digital Transformation: A Literature Review and Guidelines for Future Research. In: Rocha, Á., Adeli, H., Reis, L.P., Costanzo, S. (eds) Trends and Advances in Information Systems and Technologies. WorldCIST'18 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 745. Springer, Cham.
 [21] Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. New York, London: Springer.
 [22] Skinner, C. (2016). Digital bank: Strategies to launch or become a digital bank. Singapore: Marshall Cavendish Business.
 [23] Uhl-Bien, M., Schermerhorn, J., & Osborn, R. (2015). Organizational Behavior, 13th Edition (13th edition). John Wiley & Sons.
[24] Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta-synthesis method for qualitative research: A literature review. Journal of Advanced Nursing, 50(2), 204–211.
[25] Westerman, G., Calméjane, C., Bonnet, D., Ferraris, P., McAfee, A.: Digital Transformation: A Roadmap for Billion-Dollar Organizations, pp. 1–68. MIT Sloan Management, MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting (2011)
[26] Windasari, N. A., Kusumawati, N., Larasati, N., & Amelia, R. P. (2022). Digital-only bankiexng perience: Insights from gen Y and gen Z. Journal of Innovation & Knowledge, 7(2), 100170.
[27] Xu, Y. (2008). Methodological Issues and Challenges in Data Collection and Analysis of Qualitative Meta-Synthesis. Asian Nursing Research, 2(3), 173–1