نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین‌الملل)، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اینترنت به عنوان یک اختراع انقلابی، همیشه در حال تبدیل شدن به نوع جدیدی از سخت‌افزار و نرم‌افزار است که آن را برای هرکسی غیرقابل پیشگیری می‌کند. نوع ارتباطی که امروزه دیده می‌شود، انسان به انسان یا انسان با دستگاه است، اما اینترنت اشیا آینده بزرگی را برای اینترنت که در آن نوع ارتباط ماشین به ماشین است، نوید می‌دهد. اینترنت اشیا به عنوان پارادایمی تعریف می‌شود که در آن اشیاء با حسگرها، محرک‌ها و پردازنده‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند تا هدفی معنادار داشته باشند. مدیریت منابع انسانی یک رویکرد سیستماتیک است که شیوه‌هایی را برای پشتیبانی از تمام جنبه‌های چرخه زندگی کارکنان، از استخدام تا خروج، ارائه می‌دهد. این مقاله به بررسی تاثیر اینترنت اشیا بر مدیریت منابع انسانی در انقلاب صنعتی چهارم و تلاش برای توسعه یک چارچوب برای درک آن پرداخته است . نتایج بررسی نشان داد که در طول انتقال گردش کار به یک گردش کار دیجیتالی و ساده، نیاز به اندازه گیری مزایای راه حل‌های داخلی و برون سپاری برای مدیریت پرسنل وجود دارد. اینها پارامترهایی هستند که می‌توانند هزینه‌های راه حل داخلی یا راه حل مدیریت سرمایه انسانی مبتنی بر ابر را از طریق سنجیدن هر دو گزینه به طور عینی توجیه نمایند. این شاخص‌های کلیدی عملکرد عبارتند از گردش کار، انعطاف پذیری، مسئولیت و مقرون به صرفه بودن. گردش کار فرآیند تداوم در ورودی-خروجی در شرکت است که گاهی اوقات می‌تواند فشرده شود. بدون کمک اتوماسیون، تنظیم این موارد به دلیل تکراری بودن مستعد اشتباه هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of Internet of Things on human resource management during the fourth industrial revolution

نویسندگان [English]

  • Mehdi ajalli 1
  • Ali Souri 2

1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Bou Alisina University, Hamadan, Iran

2 Master's student in business administration (international trade), science and research department, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

As a revolutionary invention, the Internet is always evolving into a new type of hardware and software that makes it irresistible to anyone. The type of communication seen today is human-to-human or human-to-machine, but the Internet of Things promises a great future for the Internet, where it is machine-to-machine. The Internet of Things is defined as a paradigm in which objects with sensors, actuators and processors communicate with each other to achieve a meaningful purpose. Human resource management is a systematic approach that provides practices to support all aspects of the employee life cycle, from recruitment to exit. This article examines the impact of the Internet of Things on human resource management in the fourth industrial revolution and tries to develop a framework to understand it. The results of the survey showed that during the transfer of workflow to a digital and simple workflow, there is a need to measure the benefits of internal and outsourcing solutions for personnel management. These are the parameters that can justify the costs of an internal solution or a cloud-based human capital management solution by objectively measuring both options. These key performance indicators are workflow, flexibility, accountability and cost-effectiveness. Workflow is a continuous input-output process in a company that can sometimes be compressed. Without the help of automation, these setups are prone to mistakes due to repetitiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of things
  • fourth industrial
  • revolution
  • human resource
  • management
  • outsourcing
اجلی، مهدی (1401). مدیریت لجستیک هوشمند سازمان‌های دفاعی با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء، دومین کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی سیستم‌های تولیدی و خدماتی، دانشگاه گیلان، 25 و 26 آبان‌ماه.
اجلی، مهدی؛ صابری‌فرد، نیما (1400). ظهور انقلاب صنعتی چهارم و توسعه بانکداری دیجیتال، اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم‌های هوشمند، مجتمع آموزش عالی لارستان، 25 و 26 آذرماه.
باقری، زهرا، سیدنقوی، میرعلی (1400). شناسایی مؤلفه‌های مؤثر اینترنت اشیاء بر فرآیندهای مدیریت منابع انسانی، نوآوری‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربردی، دوره 1، شماره 1، شماره پیاپی 1، اردیبهشت، صفحه 85-75.
شهابی، وحید؛ آذر، عادل؛ فائزی‌رازی، فرشاد؛ فلاح‌شمس، میرفض (1400). مدلسازی تأثیر انقلاب صنعتی چهارم بر زنجیره تأمین خدمات بانکی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم و تکنیک دیماتل فازی، مدیریت کسبوکارهای بین‌المللی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، سال چهارم، شماره 1، بهار، ص 67-89.
صیادی محمدکاظم، صفری احرام، قبادی‌پویا سهیلا (1401). اولویت‌بندی کاربردهای اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره و تحلیل مضمون، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، بهار، دوره 37، شماره 3.
کرامتی، زینب؛ علیزاده ثانی، محسن؛ حسینی، ابوالحسن (1398). بررسی تأثیر اینترنت اشیاء بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی، همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، ساری.
محمدی، هانیه؛ زرگر، سیدمحمد؛ همتیان، هادی؛ وکیل‌الرعایا، یونس (1399). مدلسازی تأثیر اینترنت اشیا بر مدیریت منابع انسانی (موردمطالعه: سازمان هواپیمایی کشور)، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، دوره 11، شماره 3 (پاییز)، صفحات 107-87.
محمدی، هانیه؛ زرگر، سیدمحمد؛ همتیان، هادی؛ وکیل‌الرعایا، یونس (1401). بررسی اثر اینترنت اشیا بر توسعه و آموزش منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: سازمان هواپیمایی کشور)، مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، دوره 11، شماره 1 صفحات 118-99.
Abdelmajied, F.Y. Industry 4.0 and Its Implications: Concept, Opportunities, and Future Directions. In Supply Chain—Recent Advances and New Perspectives in the Industry 4.0 Era; Bányai, T., Bányai, A., Kaczmar, I., Eds.; Intechopen: London, UK, 2022.
Ali, N.; Mohamed Isa, Z.; Abu Bakar, S.; Ahmad @ Ahmad Jali,
F.; Shaharruddin, S. Industrial Revolution (IR) 4.0: Opportunities and Challenges in Online Business. Proceedings 2022, 82, 85. https://doi.org/10.3390/proceedings2022082085.
Borgia, E. (2014). The Internet of Things vision: Key features, applications and open issues. Computer Communications, 54, 1-31.
Borgia, E. (2014). The Internet of Things vision: Key features, applications and open issues. Computer Communications, 54, 1-31.
Bulte, A. What is Industry 4.0 and what are its implications on HRM practices? In Proceedings of the 11th IBA Bachelor Thesis Conference, Enschede, The Netherlands, 10 July 2018; pp. 1–23.
Davenport, T. H., Harris, J., & Shapiro, J. (2010). Competing on talent analytics. Harvard business review, 88(10), 52-58.
Gluhak, A., Krco, S., Nati, M., Pfisterer, D., Mitton, N., & Razafindralambo, T. (2011). A survey on facilities for experimental internet of things research. IEEE Communications Magazine, 49(11), 58-67.
Guo, B., Zhang, D., Wang, Z., Yu, Z., & Zhou, X. (2013). Opportunistic IoT: Exploring the harmonious interaction between human and the internet of things. Journal of Network and Computer Applications, 36(6), 1531-1539.
Hassan, Q. F., & Madani, S. A. (2017). Internet of things: Challenges, advances, and applications. Chapman and Hall/CRC.
Imperatori, B.; Bissola, R.; Butera, F.; Bodega, D. (2020). Work and HRM in the 4.0 era: Insights and research directions. Studi Organ., 2, 9–26.
Kang, H. S., Lee, J. Y., Choi, S., Kim, H., Park, J. H., Son, J. Y., ... & Do Noh, S. (2016). Smart manufacturing: Past research, present findings, and future directions. International journal of precision engineering and manufacturing-green technology, 3(1), 111-128.
Korade Sarika A., Kotak Vinit, Durafe Asha (2019). A Review Paper on Internet of Things (IoT) and its Applications, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume: 06 Issue: 06 June.
Margherita, E.G.; Braccini, A.M. (2020). Industry 4.0 Technologies in Flexible Manufacturing for Sustainable Organisational Value: Reflections from a Multiple Case Study of Italian Manufacturers. Inf. Syst. Front.
Onik, M. H., Miraz, M. H., & Kim, C. S. (2018). A recruitment and human resource management technique using Blockchain technology for Industry 4.0.
Palattella, M. R., Dohler, M., Grieco, A., Rizzo, G., Torsner, J., Engel, T., & Ladid, L. (2016). Internet of things in the 5G era: Enablers, architecture, and business models. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 34(3), 510-527.
Pereira, A.; Romero, F. A review of the meanings and the implications of the industry 4.0 concept. Procedia Manuf. 2017, 13, 1206–1214.
Quint, F.; Sebastian, K.; Gorecky, D. A Mixed-reality learning environment. Procedia Comput. Sci. 2015, 75, 43–48.
Rayhan, D.S.A.; Ahmad, F. Possible technological innovations for Industry 4.0 practice in furniture industry of Bangladesh. Rev. Ind. Eng. Lett. 2021, 7, 1–18.
Sasmita MOHANTY, Padma Charan MISHRA (2020). Framework for understanding Internet of Things in human resource management, Revista Espacios, Vol. 41 (Issue 12), Page 3.
Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution: What It Means, How to Respond, 2016. World Economic Forum. Available online: https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus schwab (accessed on 24 October 2021).
Sivathanu, B.; Pillai, R. (2018). Smart HR 4.0—How industry 4.0 is disrupting HR. Hum. Resour. Manag. Int. Dig., 26, 7–11.
Strohmeier, S. (2018). Smart HRM–a Delphi study on the application and consequences of the Internet of Things in Human Resource Management. The International Journal of Human Resource Management, 1-30.
Wang, X. L., Wang, L., Bi, Z., Li, Y. Y., & Xu, Y. (2016). Cloud computing in human resource management (HRM) system for small and medium enterprises (SMEs). The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 84(1-4), 485-496.
Yang, F.; Gu, S. Industry 4.0, a revolution that requires technology and national strategies. Complex Intell. Syst. 2021, 7, 1311–1325.